ChemseQs nyhet om kapital från Såddgruppen webröstades till bästa svenska miljönyhet i april. Bubblor som renar vatten från metaller låter för bra för att vara sant. Inte underligt att Såddgruppen vill satsa i ett tidigt skede. (ChemseQs bilder

ChemseQs teknik

ChemseQs teknik för att rena vatten med hjälp av återvinningsbara kemikalier är unik. I bilden kommer förorenat vatten in från vänster till en processkammare. Där binder ChemseQs kemikalier de farliga och dyrare metallerna hellre än exempelvis kalcium och magnesium.

 
När kemikalierna blandats i det förorenade vattnet blåser man i luft, mittbilden, så att det bildas bubblor. Metallerna och tillsatserna samlas i bubblorna, som sedan lätt kan skummas av. Vattnet återvinns och i nästa steg återvinns kemikalierna och metallerna lämnar bilden längst till höger.

Magnus Norgren, VD kommenterar

  – ”Mycket trevligt att ChemseQs verksamhet röner så stor uppmärksamhet och uppskattning bland allmänheten. Vi jobbar på och uppnår delmål efter delmål så det här kommer att bli riktigt bra.”  kommenterar Magnus Norgen, VD. ChemseQ i trappan från vänster till höger: Håkan Edlund, Fredrik Andersson, Magnus Norgren, Erik Hedenström och Ida Högberg..

ChemseQ International AB bildades 2009. Verksamheten baserar sig på en patenterad teknik för vattenrening. Affärsidén är projektering och försäljning av lösningar för metallkontroll, samt service till kunder inom industri och samhälle.

ChemseQ löser miljöproblem

Metaller som löses ut i olika typer av vatten ställer till med miljöproblem som måste åtgärdas. Det behövs i nästan alla branscher från livsmedelsproduktion och kemisk industri till avancerad ytbehandling inom elektronik och nanoteknik.

Chemseqs metod löser problem bl.a. inom industrin. Metaller stör produktionen och kan orsaka stora driftskostnader. Metoden kan både  ta bort miljöfarliga metaller ur processer och  återvinna värdefulla metaller ur restavfall. Bilden nedan illustrerar exempel på användningsområden för tekniken

Vid sanering av tungmetallförorenade vatten, jordar, sediment och slam kan konventionella komplexbildare inte användas även om effektiviteten vida överstiger till exempel sur lakning.

Detta öppnar ett marknadssegment för ChemseQs återvinningsbara komplexbildare. Bara i Sverige redovisar Naturvårdsverket 80 000 områden som är i behov av sanering.

Intäktsmöjligheter

ChemseQs koncept ger möjligheter att återvinna mycket värdefulla metaller i fasta avfall, eller ur process- och lakvatten. Metallerna utgör även i mycket små mängder  betydande ekonomiska förluster.

Mycket värdefulla metaller sprids idag bland annat genom olika typer av elektronikprodukter. En mobiltelefon innehåller 40 olika råmaterial och för att bygga en dator behövs det ca 60 olika råmaterial. EU-kommissionen har listat 14 ämnen, de flesta metaller, som kan bli bristvaror inom kort. Samtidigt samlas dessa råvaror uppbundna i produkter på soptippar världen över.

Katalysatormetaller från bilar är ett problem. Men det kan vara lönsamt att utvinna dessa metaller ur vägdamm. Värdefulla metaller finns också inom ytbehandlingsindustrin, till exempel vid produktion av elektroder, i olika legeringar för katalys och materialdesign, samt vid elektronikkomponentproduktion. För metallförluster i vattenströmmar finns potential för ChemseQ. Idag saknas kommersiella tekniker för att tillvara, separera och anrika metallerna som ofta förekommer i låga koncentrationer.

Vår presentation av ChemseQs nyhet.

Länk till Webröstningen.