Östra Vätterbranternas unika landskap har av FN-organet Unesco utsetts till biosfärområde. Det finns knappt 600 sådana på jorden. Målet är att förena bevarande och utveckling med ökad satsning på hållbarhetsfrågor. Ett biosfärområde betonar helheten och ett hållbart samspel mellan människa och miljö. Det omfattar t ex entreprenörskap, satsning på lokala produkter samt utveckling av lokala besöksplatser – samtidigt som man bevarar natur- och kulturlandskapet.

– Ett glädjande besked, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Vidare information:

Landskapet har starka biologiska och kulturella värden. Samarbetet kring brukandefrågor har pågått under lång tid. Närheten till Vättern och den branta stigningen gynnar artrikedomen med värmeälskande ädellövträd som ask, alm, lind och ek. Här finns också många rödlistade arter.

Naturen i det småbrutna och starkt kuperade landskapet har unika kvalitéer som både är storslagna och småskaliga. Det är särskilt roligt att se hur de höga naturvärdena numera ses som en tillgång för utvecklingen och inte som ett hinder för skogs- och jordbruk, säger Claes Hellsten som representerade WWF på Unescos möte i Paris.

Jönköpings kommun, Världsnaturfonden WWF och Lantbrukarnas Riksförbund LRF har gemensamt arbetat fram ansökan som lett fram till att Östra Vätterbranterna nu utsetts till Sveriges femte biosfärområde. Det omfattar bland annat Huskvarna, Gränna och Visingsö. I det mångåriga förberedelsearbetet för ansökan har både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen lagt ner ett stort arbete. Området invigs officiellt söndagen den 9 september med en rad aktiviteter därefter.

I beslutet betonas engagemanget mellan olika intressegrupper som en modell för andra globala biosfärområden. Här kan lokala och globala frågor kring hållbar utveckling få en naturlig plattform.

Landets övriga biosfärområden är Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven samt Blekinge Arkipelag.

LÄS MER