Entrans nyhet om sin första stororder på Flexigen webröstades till försommarens bästa svenska miljönyhet. Det är en elproducerande värmepump som vi för enkelhets skull kallade Superenergispararen. Den första stora ordern är ett avgörande steg i utvecklingen av ny miljöteknik. I en spännande omröstning fick Entrans fler röster än någon tidigare vinnare i år.

Flexigen – en vinnare

Entrans patenterade miljöteknik FlexiGen omvandlar spillvärme till högvärdig energi i form av el, värme eller kyla. FlexiGen är en vidareutveckling av ORC cykeln, Organic Rankine Cycle. Första och sista bild ägs av Entrans.

Entrans FlexiGen kan fungera både som ett kraftverk som genererar el från värme och som en värmepump eller kylmaskin. Denna kombidrift möjliggör extra många årsdriftstimmar då samma produkt kan växla driftfall efter behov.

”Det är fantastiskt kul att vinna omröstningen om försommarens bästa miljönyhet. Vi vet att vi har en vinnare också på marknaden i form av vår patenterade FlexiGen produktfamilj”. Det säger Joakim Wessman som är teknisk chef och en av grundarna av Entrans. ”FlexiGen använder överskottsvärme från tex hetvattenpannor för att producera el, värme och/eller kyla. Det är en världsunik produkt som vi håller på att lansera inom utvalda segment på en global marknad”, fortsätter Wessman.

Storordern från Åtvidabergs industrigalleria

Entrans order gäller ett FlexiGen-system för kombinerad el- och värmeproduktion. FlexiGen ska anslutas till Åtvidabergs Industrigallerias hetvattenpanna och beräknas att sänka fastighetens el- och värmekostnad med 30 respektive 70 procent.

Under eldningssäsong är FlexiGen ett elkraftverk och producerar ca 75 kW el av lika mycket värme från pannan. När hetvattenpannan stoppas skiftar FlexiGen till värmepump och värmer fastigheten. Industrigallerian är en av nordens största industrifastigheter med 50 000 kvm produktions- och kontorsytor.

Vår bild visar bilen Åtvidaberg, en äldre innovation i Åtvidaberg.

Entrans energiförädlar

Entrans verksamhet är främst energiförädling med ORC och värmepumpsteknik. Bolagets främsta styrkor är att integrera sin teknik med befintliga system hos kund och hitta synergier så att bästa ekonomi och miljöfördelar kan uppnås.

Marknaden finns inom flera branscher. Några exempel är energi, industri samt marina tillämpningar. Behovet av energiåtervinning är mycket stort i hela världen

Flexigen heter den viktigaste produkten

FlexiGen producerar el, värme eller kyla av lågvärdig spillvärme. Tekniken kombinerar ORC-cykeln med värmepump- och kylmaskincykeln. Det krävs förutom värmeväxlare och rörsystem ett antal nyckelkomponenter så som mediepump, styrsystem och expansionsturbin med generator. Entrans har tagit fram en flexibel produktfamilj av nyckelkomponenter för att på ett enkelt sätt skapa ett ORC system. Systemet designas mha Entrans konfigurerings och dimensionerings verktyg, FlexiGen EOS, efter kundens förutsättningar och behov.

Inom kraft- och värmesektorn råder ofta problem med överskott av värme från t.ex. bio- och avfallsförbränningsanläggningar under delar av året. Kraftvärmeverken har behov av låg temperatur på fjärrvärmereturen för ett optimalt alfa-värde (elproduktion/värmeproduktion). FlexiGen löser detta problem!

FlexiGen används på flera olika sätt inom kraft- och värme:

  1. För steglös reglering mellan kyla- och värmeproduktion. Produktion av el eller mekanisk kraft från  spillvärme sker då värme eller kylbehov är lågt.
  2. Som mottrycksunderlag mot befintliga kraftvärmeverk. Det kan förlänga den normala driften med upp till 2 månader per år.
  3. Produktion av el i bio- och avfallsvärmeverk med FlexiGen utan att kyla bort någon värme. Befintlig hetvattenpanna kan användas utan något större ingrepp.
  4. Inom marina tillämpningar finns stora mängder spillvärme från förbränningsmotorerna, både från motorkylning och/eller från avgaser. Större delen av motorvärmen går förlorad då värmebehovet ombord ofta är mindre än tillgången. Genom att omvandla spillvärme från huvudmotorerna till el med FlexiGen, minskar behovet av hjälpkraft och stora bränslebesparingar uppstår. För varje producerad kWh el med FlexiGen sparas i genomsnitt ca 2,5 kWh bränsle.

Vår presentation av Entrans nyhet

Länk till Webröstningen