Opcons Powerbox har blivit maringodkänd. Det ger nya nya möjligheter för bränslebesparing och sänkta utsläpp till havs. Den första referensinstallation av tekniken för elproduktion ur spillvärme till havs har under sommaren granskats och maringodkänts av klassningssällskapet Lloyd’s Register. Opcons bild.

Miljötekniken gör att överskottsvärme från driften av dieselmotorer som tidigare gått till spillo återvinns för produktion av el ombord. En avgörande skillnad mot annan teknik är att el kan utvinnas redan från väldigt låga temperaturer och under växlande förhållanden. Därför kan el också produceras effektivt även från motorns kylvatten.

Internationell sjöfarten står idag för runt 90 procent av den växande världshandeln. De samlade CO2-utsläppen från sjöfarten uppgå till 4-5 procent av de globala utsläppen, eller runt dubbelt så mycket som utsläppen från flyget.

Såväl anläggningarna, en Opcon Powerbox ORC och en Opcon Powerbox WST, som själva installationen ombord på Wallenius fartyg M/V Figaro har under sommaren maringodkänts. I den första referensinstallationen förväntas bränslebesparingen kunna uppgå till 4-6 procent. I andra installationer förväntas tekniken kunna bidra med bränslebesparing på upp till 5-10 procent.

–   Bakom framgången ligger ett enormt arbete med att integrera alla system. Det här är en milstolpe i vår satsning att anpassa vår banbrytande teknik för produktion av el ur spillvärme till marina applikationer. Vi kommer nu trimma, testa och verifiera den energieffektiviseringen som systemen erbjuder vid olika driftsfall till havs. Genom att ta vara på spillvärme och återvinna restvärme kan stora miljövinster göras. Med dagens oljepriser och de ansträngningar som sker inom exempelvis IMO med bland annat nya energieffektiviseringscertifikat så känner vi att den här satsningen ligger helt rätt i tiden, säger Rolf Hasselström.

Större fartyg använder idag stora mängder fossila bränslen för sin drift vilket innebär att en minskad bränsleförbrukning direkt skulle minska utsläpp av såväl CO2, som NOx och svavel. Opcon bedömer att över 1 000 nybyggda fartyg om året och än fler befintliga fartyg skulle kunna ha användning för Opcon Powerboxtekniken. Hela den kommersiella sjöfarten bedöms stå för mellan 4 och 5 procent av de globala utsläppen av CO2.

Referensinstallationen som är ett samarbete mellan Opcon och Wallenius Marine stöds också av Energimyndigheten.

Opcons marina Powebox har tidigare nominerats till finalen i Marine Shipping Awards

Alla våra Opconartiklar finner Du här