Biorecro AB var ett av 20 nominerade företag till Cleantech company of the year på Stockholm Cleantech Venture Day. VD Henrik Carlsson presenterade företaget(vår bild).

Biorecro tar bort koldioxid från atmosfären. Detta säljs som en tjänst, klimatstädning.

Klimatstädning sker genom minusutsläpp som skapas med hjälp av  BECCS-tekniken.  Den är en vidare utveckling av  koldioxidlagring, på engelska Carbon Capture and Storage (CCS). Man fångar in koldioxiden ur de rökgaser som bildas vid förbränning av kol, olja och gas och återför den ner i underjorden. På så sätt läggs koldioxiden tillbaka dit kolet sedan länge legat bundet i de fossila bränslena.

Den teknik som Biorecro arbetar med kallas på engelska för BECCS, Bio Energy with Carbon Capture and Storage. Man använder koldioxid från biomassa istället för koldioxid från fossila utsläpp. Lagringen verifieras och certifieras av en oberoende tredje part.

Biorecro fångar in koldioxid ur atmosfären med hjälp av träd och växter, för att sedan lagra den tusentals meter under marken. På detta sätt skapar Biorecro storskaliga minusutsläpp för att stoppa klimatförändringar och havsförsurning.

Biorecros hemsida.