rehact-award-800Miljön behöver det stöd innovationer kan få. Investeraravdraget innebär en liten men välkommen minskning av risken vid investeringar i onoterade bolag. Det gör att fysiska personer som tecknar aktier vid bildande av eller vid nyemission i onoterat bolag får göra avdrag med hälften betalningen i inkomstslaget kapital. Avdraget blir högst 650 000 kronor per person och år. Investeraravdraget gäller också för medlems- eller förlagsinsats till en ekonomisk förening.

Vi illustrerar med en bild på Rehacts ledning tillsammans med Kronprisessan vid en av alla de utdelningar av priser som bolaget fått. Bolaget har utvecklats genom flera emissioner för att så småningom når Alternativa Aktiemarknaden för att nu gå vidare till First North-listan. Bolaget är ett utmärkt exempel på företag som skulle ha haft stor nytta av investeraravdraget om det hade introducersats tidigare.

Privatpersoner har visat sig ha lust att investera i noterade miljöinnovationer och har i allmänhet gjort stora förluster. Förlusterna vid investeringar i sådana bolag kan verka skrämmande men de uppvägs förhoppningsvis av att enstaka bolag blir stora succéer.

Fingerat kombinationsexempel för investeraravdrag ger  2 M€

Företagets möjligheter

Miljöinnovationen AB är ett onoterat bolag. Det behöver kapital för att motfinansiera ett EU-projekt på det nya ramprogrammet för Forskning & Innovation. EU-bidraget blir 70 % totalt 1,4 miljoner € på 24 månader fördelade över tre kalenderår. För projektet måste man ta fram motfinansiering på 600 000 €. Det kan göras genom tre emissioner på olika kalenderår. För varje år behövs då 200 000 € eller vid dagens kurs 1,8 Mkr.

Företaget drivs av ett team av fyra unga entreprenörer. Teamet lever fortfarande mycket billigt men avlönas anständigt av bolaget. De kan spara 5000 kr/månad och person och investerar dessa medel i bolaget. Det ger 240 000 kr/emission.

Bolaget har en extern Styrelseordförande med privat förmögenhet. Denne vill  satsa för  maximalt investeraravdrag, dvs. 1,3 Mkr i varje emission. Teammedlemmarna har olika många släktingar som vill investera i bolaget. Bland föräldrarnas föräldrar lever fortfarande 5 av 16 och bland föräldrarna lever 7 av 8. Dessa 12 satsar totalt 260 000 kr/emission eller i genomsnitt nära 23 000 kr/emission och tillfälle.

Bolaget väljer att göra emissioner av B-aktier för att i huvudsak behålla fördelningen av inflytande inom teamet när släktingar investerar olika mycket.

Vill Du veta mer om det nya EU-stödet för innovationer så kolla vår utbildning. Klicka här och Anmäl Dig till vår kurs antingen 17:e december eller 14:e januari.

Konsekvenser för investerarna

Konskevenserna illustreras bäst med konkreta exempel. Teamet investerar varje år 60 000 kr/person. Underlaget för
skattereduktion är hälften av det: 60 000 kr x 50 % = 30 000 kr. Det ger en årlig skattereduktion på 30 000 kr x 30 % = 9 000 kr. Styrelseordföranden får för investeringen av 1,3 Mkr en skattereduktion på 195 000 kr. För de som satsar 20 000 kr blir skattereduktionen 3000 kr.

Krav på bolaget för investeraravdrag

Investeraravdraget gäller vid förvärv av andelar i ett företag av mindre storlek Detta gäller även vid förvärv av andelar i så kallade lagerbolag.

Ett företag är av mindre storlek om det är onoterat och:

  • Medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret har arbetat i företaget är lägre än 50 och
  • Företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller balansomslutning för samma år, uppgår till högst 80      miljoner kronor.

Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år. Företaget ska ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor/år.

Det finns flera andra särskilda detaljkrav som Du kan läsa om på länken till Skatteverket nedan.

Förutsättningar för investerarna

Investeraren ska för att få avdraget:

  • Betala andelarna kontant och inneha dem vid utgången av betalningsåret.
  • Avstå från någon värdeöverföring, till exempel utdelning, från företaget överstigande ett visst jämförelsebelopp under betalningsåret eller under de två åren närmast före betalningsåret.
  • Vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna.
  • Dra av i inkomstslaget kapital för det år andelar  fövärvas. Om detta ger ett underskott i inkomstslaget kapital kan skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som motsvarar avdragsbeloppet oavsett underskottets storlek.
  • Avdraget återförs för den som under de fem år som följer närmast efter betalningsåret avyttrar andelarna

Det finns också för investerana flera andra särskilda detaljkrav som Du kan läsa om på länken till Skatteverket nedan.

Läs vidare hos Skatteverket!