Miljöteknik returflis

Miljöteknik från SOOTECH anpassas och ökar lönsamheten för returflis

Bra miljöteknik är lönsam och anpassningsbar. Kraftvärmeproducenter kan nu sänka sina bränslekostnader och öka lönsamheten. En ny metod för sotning gör returflis till ett mer attraktivt bränslealternativ.

Det svenska cleantech-företaget SootTech har utvecklat sin metod som gör sotningen effektivare med bibehållen verkningsgrad även för förbränning av tuffare bränslen som returflis.

Pionjärinstallation i Enköping
Ena energi i Enköping valde den nya tekniken när man byggde om sin kraftvärmepanna.

– Resultatet är över förväntan, säger Erik Holmén, Driftchef på Ena Energi. Pannan ser renare ut nu än tidigare och vi har samma verkningsgrad som när vi kör med renare bränslen. För ett par år sedan eldade vi 5-10 % returflis. Idag är vi uppe i över 90 %.

Miljöteknik med stor potential
För kraftvärmeproducenter är det en attraktiv möjlighet. Kostnaden för returflis är ungefär hälften mot nyproducerad skogsflis. Det finns därför en stor potential i bränslebytet. Även med en äldre panna och ett lågt elpris kan producenten få en hållbar ekonomi. Returavfallet utnyttjas betydligt bättre än när det förbränns som avfall eller gå till deponi.

HISS-sotning
Den nya metoden kallas för HISS envägssotning. Den innebär att sotblåsarna inne i pannan arbetar omlott istället för en och en. Pannrengöringen blir dubbelt så snabb. Störningstiden från sotningen minkar. Istället för att arbeta både på in- och utväg arbetar de bara på väg in i pannan där mer än 90 % av sotningen sker. På så sätt stör rengöringen inte driften och energikostnaden halveras. När kostnaderna för sotning blir lägre och störningarna minskar kan pannan sotas oftare och verkningsgraden hålls uppe.

Returflis en utmaning för pannan
Det är just möjligheten att sota ofta som är nyckeln när det gäller returflis. Vid förbränning får man betydligt större askmängder och ofta problem med igensättning och beläggningar i pannan. Risken för korrosion ökar kraftigt.

Beläggningstillväxten inuti pannan är 2-4 gånger snabbare när man eldar returflis jämfört med skogsflis. Beläggningarna är klibbiga men lätta att få bort om man sotar ofta. Men för att det ska bli lönsamt måste ekvationen mellan sotning och effektbortfall i pannan gå ihop.