I vanlig ordning hårddrar jag rubriken lite. Vid sitt besök i Luleå presenterade Mona Sahlin, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand ett paket med åtgärder för att satsa på miljöteknik. Det är ett pressmeddelande och ett beskrivande PM.

Naturligtvis finns ett antal argument och förslag för att låta bra politiskt. Jag försöker bortse från dem och i stället fokusera på vad som är klokt att göra med svenska folkets gemensamma resurser. Bilden är på Sylvain Dubé för Heliospectra Smart Light System i årets tävling miljöinnovation. Jfr. vår länk EnergiSnålVäxthusLampa i kategorin Effektivare Mtrl/Energi i höger kolumn. Klicka här för mina fem synpunkter och pressmeddelandet.

  1. Miljöteknik är ett vidare begrepp än miljöinnovationer. Vi bör inte bara fokusera tekniken utan i hög grad utvecklingen av de innovationer som skapar den. Jag tycker första steget bör vara att erbjuda bidragsfinansiering till miljöinnovatörer i ökad utsträckning. De behöver hjälp att köpa externa tjänster. Deras motprestation kan vara eget arbete. Frågan är om man rent av ska satsa på en blygsam innovatörslön. Dessa stöd kan i någon form följa företaget tills det har etablerat sig på den första (svenska) marknaden  
  2. (s+mp) Förslaget om statlig riskkapitalfond är i princip bra. Det är viktigt att lägga upp detta så att innovatörerna inte kvävs av byråkrati. Det bör också läggas upp så att inflytandet från så kallade riskkapitalister begränsas. Jag har inga synpunkter på hur man ska ta fram pengarna.
  3. (s+mp) Det är i och för sig ett bra förslag att satsa fpå att små och nystartade miljöteknikföretag ska hitta marknader utomlands. Men när vi har begränsade resurser bör vi först satsa medel enligt punkt 1. Vi bör först undanröja de allra svåraste hindren. Det är att ta innovationen till en demonstration i praktisk skala och att ta den första marknaden.
  4. (s+mp) Investera i energiforskning. Det tycker inte jag. Här satsas redan mycket kraftigt. Snabbt expanderaden forsknign är aldrig effektiv. I den mån man med tillämpad energiforskning avser stöd till utveckling och utvärdering av praktiska demosntrationer är det dock positivt. Finns resurser att satsa bör de satsas på innovationer. Ett särskilt behov föreligger för de som skapas utanför universitet och högskolor.
  5. (s+mp) Upphandling för myndigheter och offetnligt ägda aktörer. Det är bra. Här är det angeläget att man skapar utrymme för satsningar i tidiga skeden. KLIMP-programmet inneba r ju stora investeringar i de kommuner som fick stöd. Ett alternativ kan vara stöd för offentliga organisationer som prövar ny teknik.

Nedan citerar jag resten av pressmeddelandet:

” – I det rödgröna samarbetet är satsningar på miljöteknik en viktig grundsten för politiken. Det är genom offensiva investeringar som vi skapar möjligheterna för en omställning av samhället som ger både en bättre miljö och nya jobb. Ny teknik minskar såväl miljöbelastningen som Sveriges sårbarhet vid internationella kriser. Samtidigt vässar vi svenska företags konkurrenskraft, säger Mona Sahlin, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand.

Bland punkterna finns ex:

1. En extra utdelning från Vattenfall om fem miljarder kronor som en första grundplåt för en ny riskkapitalfond

2. Kraven på Vattenfalls investeringar i förnybar energi ska skärpas

3. Satsningar på miljöteknikexport”

Pressmeddelandet i sin helhet: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/roedgroena-satsningar-paa-miljoeteknik-254892

PM:et: http://mp.se/files/159300-159399/file_159390.pdf