Morphic har fått i uppdrag att anlägga Vindpark Vänern. Väderproblem gör att anlägngingen försenas. Vite kan drabba Morphic. Uppdraget är givietvis ett pionjärarbete under tuffa fysiska omständigheter. Det är ett exempel på hur svårt det är med pionjärinsatser, särskilt när man är utsatt för väder och vind.

 Inspiration till anläggandet kommer från vindkraftsverket Lucia af Boholmen som nu har ett dussin år på nacken. Det ägs av den ekonomiska föreningen Hammarövind. Du hittar Morphics hemsida via länken BränslecelldelVindPropeller. Klicka här för bilder och lite ord från Vindpark vänern och för Morphics pressmeddelande.

Vindpark Vänern är ett konsortium som bygger en vindpark i Vänern vid Gässlingegrund. Det består av Karlstads Energi AB, Karlstads Bostads AB, Gåsungarna AB, Hammarö Energi AB, AB Hammarö-bostäder, Kyrkvinden Ekonomisk förening och Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening. Bilderna är från deras hemsida.

 Till höger ser Du Westwind som ska föra vindkraftverken på plats. Det komplicerade förarbetet inför klassificeringen av flytetyget Westwind är nu klart. Det ska transportera ut de första tre vindkraftverken till Gässlingegrundet i Vänern,  Alla tekniska underlag för resning av vindkraftverkens övre delar är inlämnade till klassificeringssällskapet DNV. Om allt går enligt plan förväntas ett slutligt godkännande av den marina operationen före årsskiftet. Som en följd av instabilt väder och i syfte att hålla nere stilleståndskostnaderna för beredskap att påbörja resningen under hösten har beslut tagits att skjuta upp resningen till vecka 15 2009.

Som tidigare har meddelats ska Morphic leverera en komplett park till Vindpark Vänern. Den  består av tio stycken verk med en märkeffekt om 3 MW vardera. Delarna till de tre första vindkraftverken finns på plats i Värmland och har under en tid varit klara för resning. På grund av vissa frågeställningar om flytetyget för resningen har resningen senarelagts något. Alla tekniska underlag för resning av vindkraftverkens övre delar är inlämnade till klassificeringssällskapet DNV och om allt går enligt plan förväntas ett slutligt godkännande från Sjöfartsverket före årsskiftet.

Samtliga tio verk kommer att vara på plats och i drift under 2009. Lyften är beroende av stabila väderförhållanden och de övre delarna av vindkraftverken kommer därför att resas under andra och tredje kvartalet 2009. Bottenplattan och den nedersta tornsektionen kommer dock lyftas på plats så snart som möjligt. En stor del av installations- och förberedelsearbetet kommer därigenom att kunna göras i förväg, vilket avsevärt snabbar upp processen när väl resningen startar.

”Arbetet ute på Vänern pågår för fullt. Vi färdigställer bland annat jordningsarbeten på de första fem fundamenten, samt genomför konstruktionsarbeten på fundamenten för etapp två. Det ostadiga vädret innebär dock en väsentligt ökad arbetsrisk och vi har därför beslutat att senarelägga lyften av verkens övre delar till vecka 15”, säger Anders Sjögren, projektledare på Morphic Wind.

Kanalia, en pråm som försetts med en lyftkran,  bogserat nu i dagarna ut installationsgolv/bottenplåt för GG7 och GG8. Därefter kommer botten-delen på tornet att monteras från samma pråm. (Se bild till höger från hamnen på Skoghalls Bruk,tagen 6/11). Genom detta förfarande kan man påbörja montaget.  Man kan sätta upp en del utrustning som finns i bottendelen och bla göra elanslutningarna  och därigenom vinner man lite tid.  

”Enligt tidplanen skulle fem verk ha varit i drift under 2008. Drifttagningen kommer nu att bli mellan 5 -7 månader försenad och eventuellt förseningsvite som ej orsakats av väderomständigheter kommer beräknas när verken är överlämnande sommaren 2009 . Storleken på eventuellt vite och fördelning av detta är en förhandlingsfråga”, säger Sjögren.

Enligt Morphic Technologies bedömning kommer ett eventuellt vite inte få någon väsentlig påverkan på koncernens framtida resultat och ställning.

Energimyndigheten har utsett området Vindpark Vänern till riksintresse för vindkraft. Byggandet av vindkraftparken som är ett pilotprojekt, sker i samarbete med PEAB och projektet är ett av de största pågående vindkraftprojekten i Sverige och den enda offshore-vindparken i en insjö.

Länk till Morphics pressmeddelande: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/resning-av-vindkraftverk-sker-vecka-15-2009-255468

Länk till Lucia: http://www.hammarovind.se/

Länk till vindpark Vänern: http://www.vindparkvanern.se/default.asp