Pengarna gäller demonstration och kommersialisering av andra generationens drivmedel och annan energiteknik. De verkar önska megaprojekt? Gefundenes fressen för Taurus, SEKAB och vem mer? I proppen för 2009 har regeringen föreslagit extra pengar, 875 miljoner, under perioden 2009-2011. Utlysningens sista inlämningsdag är den 16 februari 2009. Nedanstående är i princip utdrag ur Energimyndighetens PM om stödet.

 När de olika extrainsatta medlen sammanräknas med tidigare medel blir det ca en miljard kronor inom denna utlysnings område. En ökad användning av biomassa för bioenergi ställer krav på att framtida tillgång på råvara garanteras. Detta bör ske bl.a. genom forskning och utveckling kring möjligheter att öka produktionen. Sverige ligger i den absolut internationella framkanten vad gäller teknik för produktion av andra generationens biodrivmedel. Tekniken har nått stadiet mellan utveckling och demonstration. Nu behövs stöd till uppskalning av processerna till industriell skala och demonstration.

Utlysningen avser i första hand demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel. I andra hand gäller den demonstration och kommersialisering av annan energiteknik av stor nationell betydelse och omfattande exportpotential, till exempel teknik avseende fordon och elproduktion.

Regeringen har därför avsatt totalt 875 miljoner kronor över treårsperioden för demonstration och kommersialisering av ny energiteknik. Det är 145 miljoner 2009, 380 miljoner 2010 och 350 miljoner 2011. Därutöver avsatte regeringen ur den så kallade klimatmiljarden 150 Mkr under åren 2008-2010 för att utveckla andra generationens drivmedel.

Utlysningens motiv är att:

 • Få en samlad bild av vilka projekt och tekniker som kan komma ifråga för stöd
 • Ge alla sökande samma möjlighet att få sin ansökan prövad
 • Ge en snabb och tydlig process där en samlad bedömning och prioritering kan göras av ansökningarna
 • Ge de sökande besked om deras förutsättningar för stöd

Kriterier

Utlysningen gäller bara genomförande av projekt av stor betydelse för omställningen till en långsiktigt hållbar energiförsörjning och omfattande potential att skapa tillväxt och arbetstillfällen, d.v.s. mycket omfattande projekt. För andra generationens drivmedel handlar det om projekt som investeringsmässigt omfattar flera hundra miljoner kronor. För övriga projekt berör det sådana som investeringsmässigt hamnar över hundra miljoner kronor.

Företagens medfinansiering måste ske i enlighet med förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Med andra generationens drivmedel menas här hela processer eller väsentliga delar av processer för omvandling av sådan biomassa till biodrivmedel som innehåller lignocellulosa eller utgör en restprodukt eller ett avfall.

Projektförslagen ska i första steget formuleras som intresseanmälningar. De bör investeringsmässigt planeras ske under perioden 2009-2011. De kan avse väsentliga delsteg i processen, men också hela processer/produktionsslag.

Projektförslagen ska tydligt visa hur de kan bidra till utveckla teknik som genom svenskt näringsliv kan kommersialiseras och bidra till energisystemets utveckling och omställning såväl i Sverige som på andra marknader.

Näringslivets engagemang, grad av medfinansiering och delaktighet i problemformulering och genomförande kommer att vägas in i bedömningen.

Dessutom ska projektförslagen för andra generationens biodrivmedel kunna visa hög systemeffektivitet från råvara till och med drivmedel, gärna i kombinerade anläggningar där råvarans hela potential utnyttjas.

Intresseanmälan bör innehålla:

 • projektet och den teknik projektet avser demonstrera eller utveckla.
 • uppgifter om sökanden och sökandens samarbetspartner i projektet.
 • projektets kostnader och planerad finansiering.
 • projektets tidplan och genomförande.
 • beskrivning av den marknad som tekniken efter ett lyckat projekt kan komma att tillverkas för/användas i.
 • beskrivning av hur projektet kan bidra till svensk teknikutveckling med möjlighet till framtida export.
 • beskrivning av de affärsidéer som finns förknippade med projektet samt eventuella patent eller andra IPR rättigheter som är förknippade med affärsidéerna.
 • kompetenser inom projektet och framtida affärsidéer som möjliggör framgång.
 • annat som kan stärka projektets relevans i relation till syfte och bakgrund för denna intresseanmälan.

Hantering:

Myndigheten kommer att utse en utvärderingsgrupp för att granska intresseanmälningarna och ge myndigheten förslag till prioritering av projekten i relation till utlysningens syfte och bakgrund. Utvärderingsgruppen kan komma att begära kompletteringar av den som lämnat in intresseanmälan under granskningstiden.

Sökanden till de högst prioriterade intresseanmälningarna ombeds därefter inkomma med fullständiga ansökningar. Även övriga sökanden har rätt att inkomma med fullständiga ansökningar, men kommer inte i första hand att prioriteras. Projekt kan komma att finansieras såväl med bidrag som med villkorslån.

Intresseanmälan får omfatta högst 6 sidor och inlämnas på svenska och engelska.

Du hittar utlysningen här: http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Utlysning—demonstration-och-kommersialisering-av-andra-generationens-drivm