Att något måste hända för vår länk FramtidensEtanolfabrik i kategorin Förnyar Energi i höger kolumn har varit klart en tid. Nu tar SEKAB ett rejält grepp och utmönstrar det som inte är kärnverksamheten:-D Bra! Vi firar med bild på VD Per Carstedt. Det har vairt tufft ett tag för SEKAB – och fortsätter vara det. 

Jag tror inte att samverkan med vår länk FleraSockersEtanol, Taurus i samma kategori kommer att påverkas. Forskning på etanolsidan ska ju fortsätta. Ur presentationen citerar vi: ”Efter fullt genomfört åtgärdsprogram kommer bolaget att ha en lönsam och växande verksamhet inom – Gröna kemikalier, – Dieselersättning samt Cellulosaforskning i världsklass.  Jag har svårt att föreställa mig någon forskningsinriktning som har samma potential för att revoluitonera lönsamheten i etnolproduktion. Vi citerar utdrag ur pressmeddelanden från SEKAB, Umeå Energi och Gröna Bilister om Du klickar här. 

SEKAB meddelar: ”Åtgärderna innebär att företaget koncentrerar sina resurser på en lönsam kärnaffär med gröna kemikalier, dieselersättning samt en cellulosaforskning i världsklass. Organisationen anpassas till de nya förutsättningarna vilket betyder ungefär en halvering av personalstyrkan till ca 80.

– Syftet är att återskapa en uthållig lönsam verksamhet och samtidigt förbättra möjligheten att minska ägandet för de kommunala delägarna, säger SEKABs styrelseordförande Jan-Olof Backman. Vi koncentrerar oss nu på kärnverksamheten där det ingår att utveckla teknik och processer för framställning av cellulosabaserade drivmedel och produktion av gröna kemikalier och diselersättning.

En marknadsanpassning görs när det gäller distribution av etanolbränslet E85 och bindning av kapital för detta område skall reduceras. Projektutvecklingen i Afrika ska avyttras eller avvecklas. Verksamhet i ÖstEuropa avyttras.

– Vi samtalar med ett antal externa intressenter om engagemang i både kärnverksamheten och i de områden som inte längre skall tillhöra denna, säger Jan-Olof Backman. Det är min uppfattning att omstruktureringen underlättar för möjligheterna att slutföra processerna med anskaffning av externt kapital.

SEKAB har ambitionen att formera ett nationellt program för att få hjälp med finansieringen av cellulosautvecklingen.

SEKAB får efter omstrukturering en lönsam och växande verksamhet med en omsättning på omkring 1 miljard kronor. Resultatet blir mer stabilt och kassaflödet blir positivt och framför allt är rörelsekapitalbehovet betydligt mindre än tidigare. Omstruktureringen medför att verksamheten klarar att reducera ägarnas inlånade medel och borgensåtaganden.

För att framgångsrikt genomföra omstruktureringen och förhindra att värden går förlorade ber styrelsen ägarna om en ram för ett likviditetstillskott på 225 miljoner kronor.

Efter genomförd omstrukturering minskar kommunernas borgensåtagande redan år 2009 med över 200 miljoner kronor tack vare minskad rörelsekapitalbindning. 

 
 
 

 

 Umeå Energi meddelar: ”Etanolbolaget Sekab, där Umeå Energi är minoritetsdelägare, genomför nu en omstrukturering. Den innefattar bland annat att all utlandsverksamhet avyttras omgående och att E85-verksamheten avvecklas successivt under året. Efter försäljningen kvarstår en relativt lönsam kärna av bolaget.
– Det här är helt rätt. Sekabs styrka ligger i kunnande och nätverk på hemmaplan, säger Göran Ernstson, vd och koncernchef för Umeå Energi.

Umeå Energi stödjer forskning, utveckling och produktion av miljöanpassade drivmedel för att minska miljöbelastning och klimathot. Sekabs produktion av etanol är en av dessa verksamheter.

– Sekabs affärsidé, att producera och utveckla förnybara drivmedel, är i grunden helt i linje med projekt som vi vill stötta, säger Göran Ernstson. Men bolaget har utvecklats i fel riktning. Kommunala bolag ska inte delta i internationella satsningar med stora risker. Därför välkomnar vi nyordningen med fokus på utveckling av cellulosabaserad etanol och produktion av gröna kemikalier på den nationella marknaden.

Sekab har den senaste tiden haft stora ekonomiska problem. Detta beror främst på minskad efterfrågan på etanol på grund av lågt oljepris. Genom omorganisationen, som även innefattar personalneddragningar, hoppas bolaget komma till rätta med detta.

– Vi beklagar att Sekab nu måste varsla medarbetare, men det är absolut nödvändigt för att rädda bolagets existens, säger Göran Ernstson. Vi hoppas att detta är vändningen, att Sekab nu kan komma på fötter och utvecklas till ett sunt företag som kan spela en viktig roll i omställningen till förnybara drivmedel. 

 Gröna bilister kommenterar:

…. ”Beskedet tas emot med stor sorg från Gröna Bilister. Skulden ligger delvis hos oljebolagen som vägrar att betala extra för Sekabs etanol som kommer från oberoende verifierad produktion. Nu måste bensinbolagen ta ansvar för att de fortsatt ställer höga krav på hållbar etanol. Sekab har stått för cirka 90 procent av den svenska marknaden för E85.

– Sekabs resa har varit turbulent och vi har länge varit oroade att det skulle ta slut alltför snabbt. Men det är sådana entreprenörer som skapar utveckling. Nu är det viktigt att regeringen snabbt säkerställer att den kompetens Sekab byggt upp när det gäller hållbar etanol tas tillvara, och att bensinbolagen tydligt markerar att de också framgent ställer minst de krav på hållbarhet som Sekab tagit fram, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister poängterar att Sekabs neddragningar inte har någon egentlig betydelse för omställningen från fossil bensin och diesel till förnybara bränslen, där etanol E85 dominerat marknaden. En av orsakerna till att Sekab nu lämnar etanolimport är att de svenska bensinbolagen inte längre betalar en tioöring extra för att den hållbara etanol som Sekab tog fram hösten 2008.

– Inte en enda av de 1 300 E85-mackarna var Sekabs. Bensinbolagens etanolförsäljning fortsätter, etanolbilarna håller ställningarna på marknaden trots en tillfälligt helt felaktig prisbild, och såväl svensk nationell politik som EU:s biobränsledirektiv ger rätt producerad etanol en viktig del i omställningen till hållbar bilism.

Gröna Bilister har konsekvent bedömt tropisk etanol från sockerrör (Brasilien) som den klimatsmartaste etanolformen på marknaden, i linje med bl.a. EU-kommissionen och Naturvårdsverket. Liksom bl.a. Kooperation Utan Gränser och Naturskyddsföreningen, bedömer man också att rätt utformad etanolproduktion kan bidra till fattigdomsbekämpning i södra Afrika, där majoriteten av de fattiga är bönder. Dessa länders beroende av dyr importerad olja kan också minska om de får en inhemsk biobränsleproduktion, med bl.a. sockerrörsetanol och jatrophadiesel.

– Utan att i detalj kunna bedöma Sekabs planer på etanolproduktion i Tanzania och Moçambique, står det ändå klart att huvudinriktningen var riktig. Nu faller ansvaret tungt på bensinbolag och andra etanolproducenter att säkerställa att bränslet i en framtid kan komma från de länder där produktionen kan göra störst nytta, säger Jakob Lagercrantz.

Länk till styrelsens presntation 20:e februari:

http://www.sekab.com/Sve2/Informationssidor/Information%20PDF/SEKAB%20Pressl%20version%203%20-%202009-02-20.pdf