Tidig utvecklingsfas – ett typiskt år för utveckling av en innovation? Ja, så kanske man skulle rubricera Stormfågelns Bokslutskommuniké för 2008. Bilden på prototypbåten i luften är från företagets hemsida.

Några karakteristiska händelser: Lyckade tester och positiv uppmärksamhet; Utveckling av ägarförhållanden; Utveckling av finansiering genom ALMI, lån och emissioner; Inga intäkter och begränsade resurser; Patentfrågor; Uppfinnaren lämnar styrelsen. Du hittar mer om företaget under vår länk BränslesnålFartBåt. Den hittar Du i höger kolumn i kategorin EfffektivareMtrl/Energi. Eftersom detta är ett kort belysande exempel har vi citerat hela bokslutskommunikén för Dig som klickar här.

Våra tdigare inlägg om Stormfågeln hittar Du genom Nyckelordet Stormfågeln i höger kolumn.

”Stormfågeln: Sammanfattning – 2008
Bolagets huvudsakliga investeringar har gjorts i patent och prototypbåten. Bolagets kapital används huvudsakligen för sedvanliga löpande kostnader såsom hyror, ersättningar till inhyrd personal samt lönekostnader. De största utgifterna under året har varit för att skydda de immateriella tillgångarna i patent samt till ytterligare testkörningar vilka resulterat i positiva resultat i form ett hastighetsrekord om 59 knop samt bränslemätningar med mycket goda resultat.

Verksamhet
Stormfågeln AB är ett företag som skapats för att kommersialisera ett fartygsprojekt, som bygger på en uppfinning som består i en kombination av ett skrov och en propellerkonstruktion som radikalt minskar miljöpåverkan, genom en minskad bränsleförbrukning och mindre vågsvall, jämfört med traditionella snabbgående båtar och fartyg. Uppfinningen är patenterad i 20 och patentsökt i 8 sjöfartsländer.

Bolagets affärsidé:
”Att utveckla energieffektiva snabba farkoster och transportlösningar för den marina marknaden, baserade på den patenterade Stormfågelteknologin”

Bolaget har sitt säte i Stockholm. Forsknings- och utvecklingsverksamheten bedrivs vid Fisksätra Marincenter i Nacka.

Händelser under 2008
Styrelseledamoten Torbjörn Eriksson har på egen begäran lämnat styrelsen den 29 februari 2008.

Under året har fältproven med prototypbåten fortsatt och testprogrammet har fullföljts. En serie lyckosamma provturer har utförts. Den 21 mars nåddes den hittills högsta hastigheten om 59 knop.

Bolagets VD Jan Eriksson, som varit tjänstledig från Marinen för att arbeta som VD i Stormfågeln AB, har återgått till Marinen. Som ny VD har rekryterats Peter Wasmuth som tillträdde den 1 april.

Vid årsstämman den 12 juni omvaldes Göran Hammarberg och Magnus Ullman samt nyvaldes Peter Wasmuth som styrelseledamöter.

Arbetet med kommersialiseringen av Stormfågelteknologin har intensifierats.

Stormfågeln och Ocke Mannerfelt Design har inlett samarbete med syfte att skapa ett nytt bolag, med Stormfågeln som delägare, i vilket framtidens miljövänliga personfärjor skall tas fram baserat på Stormfågelnteknologi.

Stormfågeln prototypen deltog vid ”Motorbåtens dag” i Sandhamn i samband med Gotland Runt. Ett special reportage spelades in och visades i TV4 Sport.

Kung Carl XVI Gustaf och Prins Carl Philip deltog vid en lyckosam provkörning av prototypbåten den 7 september.

Bolaget genomgick en fusion som godkändes den 10 september, vilket medförde att dotterbolaget Eriksson Maritime Construction Company AB har upplösts och uppgått i Stormfågeln AB.

En lyckosam provkörning genomfördes den 8 oktober med syfte att mäta bränsleförbrukningen. Resultatet var mycket gynnsamt och utvärderingar visar att Stormfågeln är 10% effektivare än ett konventionellt väldesignat skrov med den senaste drevtekniken och cirka 35% bättre jämfört med en rak axelinstallation.

Bolaget har tecknat en checkkredit i SEB om upp till 600 tkr.

Vid en extra bolagsstämma den 7 november valdes Jan Buckhöj, bl a tidigare VD för Uttern Båtar, in i styrelsen. Vid samma möte utträdde Göran Hammarberg ur styrelsen p g a ålders skäl.

Stormfågeln genomförde en ökning av aktiekapitalet med 163 528 kr genom en nyemission av 1 635 280 aktier av serie B till ett belopp av 2 289 392 kr. Totalt finns nu 19 565 189 aktier (varav 1 500 000 A-aktier). Ökning av aktiekapitalet registrerades i januari 2009.
Nettoomsättning och resultat

Bolaget saknar nettoomsättning. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till – 593 (-498) tkr och helåret – 2230 (-2 414)tkr.

Kassaflöde och finansiell ställning

Balansomslutningen ökade med 2 441 tkr under fjärde kvartalet vilket förklaras av den nyemission som genomförts samt av investeringar i prototypbåten med 74 tkr.

Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2008 till 2 007 tkr jämfört med
2 395 tkr den 31 december 2007.

Soliditeten uppgick till 84 procent, jämfört med 91 procent per den 31 december 2007.

Investeringar
Bolagets investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under fjärde kvartalet till 48 (150) tkr och avsåg investeringar i patent. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 74 (1 189) tkr och avsåg i huvudsak investeringar i prototypbåten.

Personal
Den 31 december 2008 var 2 personer deltidsanställda inom koncernen.

Närståendetransaktioner
Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Förutom ordinära utbetalningar avseende lön och andra ersättningar har under fjärde kvartalet advokatarvode betalats med 350 tkr till bolag med styrelseledamot Magnus Ullman som delägare. Ersättning är grundad på marknadsmässiga villkor.

Insynspersoner
Följande personer var insynsregistrerade vid slutet av 2008:

Styrelse
Magnus Ullman, Ordförande, 130 000 A-aktier och 2 039 240 B-aktier (+24 000)
Peter Wasmuth, Ledamot, 15 000 B-aktier (+15 000)
Jan Buckhöj, Ledamot, Inga innehav

Övriga;
Torbjörn Eriksson, 1 370 000 A-aktier och 6 526 190 B-aktier (+85 000)
Bo Axberg, Revisor, Inget innehav
Anna Stenberg, Revisor, Inget innehav
Innehav i kursiv stil ägs helt eller delvis av närstående till insynspersonen. Förändringar under 2008 inom parantes.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Riskanalysen är oförändrad sedan senaste delårsrapporten och är enligt följande.

Omvärldsförhållanden
Utvecklingen av världsekonomin kan ha betydelse för möjligheterna att kommersialisera Stormfågelkonceptet. Särskilt utveckling på sjöfartsmarknaden i stort kan få avgörande betydelse för Stormfågelkonceptets möjligheter till framgång. Skärpta krav på person- och godssäkerhet genom exempelvis strängare hastighetsbestämmelser för sjöfarten kan medföra att Stormfågelns konkurrensfördelar i förhållande till landtransporter inte blir så stora.

Verksamheten
Bolaget befinner sig fortfarande i utvecklingsfasen. Det finns inga garantier för att inte oförutsedda tekniska problem kan uppstå. Sådana problem kan komma att medföra förseningar både avseende den tekniska utvecklingen och möjligheterna till kommersialisering av Stormfågelkonceptet.

Bolaget har idag inga intäkter. Även om licensavtal har träffats med det italienska designföretaget IF Design.net S.r.l. finns inga garantier för framtida royaltyintäkter. Att bolaget befinner sig i en tidig fas av kommersialiseringen av Stormfågelkonceptet innebär generellt att det kan ta flera år innan intäkter som täcker kostnaderna uppkommer. De ringa intäkterna och den tidiga utvecklingsfasen medför att det redan inom kort kan uppkomma ett framtida behov av kapital. Det kapital som tillförts bolaget genom emissioner används primärt för att genomföra fältprover till sjöss och justera och modifiera prototypbåten samt att kommersialisera Stormfågelprojektet.

Konkurrenter
Bolaget kommer att konkurrera med företag som tillverkar konventionella fartyg. Det finns ingen garanti att marknaden kommer att föredra Bolagets teknik framför den redan etablerade traditionella tekniken. Konkurrenterna kan också komma att försöka kopiera Bolagets teknik.

Patent
Ett starkt patentskydd är av största vikt för bolagets möjligheter till framtida intäkter. Det finns ingen garanti för att bolagets befintliga patent kommer att ge tillräckligt skydd. Det finns alltid en risk att patentens skyddsomfång kringgås genom modifikationer i tekniken. Bolaget kan också komma att utsättas för patentintrång som kan vara kostsamt att försvara sig emot. Bolaget har dock tecknat en försäkring för immaterialrättsliga tvister som vid en eventuell tvist rörande bolagets immateriella rättigheter skulle ge visst ekonomiskt stöd.

Ägarförhållanden
Huvudägare i Stormfågeln är uppfinnaren Torbjörn Eriksson, som innehar cirka 61 procent av rösterna och 41 procent av kapitalet i bolaget. Denna koncentration av kontrollen över bolaget kan vara till nackdel för andra aktieägare som har andra intressen än huvudägaren.

Händelser efter perioden
ALMI har beviljat Stormfågeln ett innovationslån om 400 tkr som skall användas till verifiering av drivlinans hållfasthet, dess verkningsgrad samt för framtagande av propellerkurvor.

Framtid
Resultaten från ovan verifieringar ligger sedan till grund för kund- och marknadsaktiviteter där inriktningen är att finna en partner för industrialisering, tillverkning, marknadsföring och eftermarknadsservice av drivlinan.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med senast lämnad årsredovisning.

Stormfågelnbåten, som är en prototypplattform för forskning, test och verifiering, betraktas nu som färdigutvecklad och kommer därför med början av året 2009 att skrivas av under en 10-års period”