Utlysning pågår på Marco Polo-programmet. Det är ett EU-stöd  för att  överföra godstransporter på landsväg till andra transportslag, t.ex. järnväg, närsjöfart eller inre vattenvägar. Deadline för projektansökningar är 8/5. Bilden är från Wikipedia Commons. De har i sin tur tagit den från ”Le Livre des Merveilles”, 14th century. The Polo brothers returning to Kubilai with presents from Pope Gregory X. Klicka här för mer om Marco Polo-programmet.

 Informationen kommer i huvudsak Vinnovas sida. VINNOVA är svensk kontaktmyndighet för Marco Polo. De gränsöverskridande godstransporterna på landsväg i Europeiska unionen beräknas öka med ca 60 % fram till år 2013 och med 100 % i de 10 nya medlemsstaterna fram till 2020. En redan idag på sina håll besvärlig trafiksituation riskerar att gå mot allvarliga trafikstockningar och en accelererande miljöförstöring om inga motåtgärder sätts in.

 Inom det nu aktuella Marco Polo II, har totalt 400 m€ satts av för anslag under åren 2007-13. Målet är att ställa om eller minska vägtransporterna med åtm. 20,5 miljarder tkm/år. Utlysningarna öppnar under det första kvartalet varje år. Det står ca 62 m€ till förfogande för anslag under 2009.

Marco Polo II kan stödja fem sk åtgärder. Anslagsandelen är högst 35 – 50 %, av projektkostnaden. Vid utlysningen 2007 gällde: 

Trafikomställningsåtgärder – projekt för överföring av godstransporter på väg till andra, mer miljöanpassade transportsätt. Stödet gäller projekt som samlar minst 250 miljoner tkm sammanlagt under 3 år. De största överförda godsmängderna, i fallande skala, premieras så långt tillgängliga medel räcker.

Katalysatoråtgärder – innovativt projekt som syftar till att bryta igenom strukturella marknadsbarriärer vid överföring av gods.

Åtgärder för gemensamt lärande – nätverk som ska stärka samarbete och kunskap mellan aktörerna på godslogistikmarknaden till stöd för omställning. Totala projektkostnaden måste uppgå till minst ca 0,5 m€ varav högst 50 % kan finansieras av programmet. Projektlängd, högst 2 år.

Höghastighetsleder till sjössinnovativt projekt för överföring av vägtransporter till sjötransporter eller i kombination med andra transportslag.

Trafikundvikandeåtgärderinnovativt projekt som reducerar ett producerande företags vägtransporter i försörjningskedjorna.   

Det finns ytterligare begränsningsregler som kan påverka anslagens storlek.

Länk till Marco Polos webbplats:

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm

Download the call documents here.