Hoppet är starkt för Opcons miljöteknik baserad på miljöinnovationer. Under 2008 tredubblades orderstocken. Det viktigaste med börsens miljöinnovationer att de utvecklar och levererar lönsamma och bra produkter för miljön. Först kommer att miljöinnovationerna utvecklas, sedan att de tar marknaden. Därefter gäller det att företaget överlever i den struktur som utvecklar innovationerna. Nedan utvecklar jag detta med stöd av antingen citat eller redigeringar ur Årsredovisningen. Egna tankar markerar jag med grönt.

Opcon hade vid årsskiftet 20,4 miljoner aktier. Med Fredagens kurs 42,70 kr/ aktie värderas företaget till drygt 850 miljoner kronor. Bolaget har cirka 4 400 aktieägare. Antalet aktieägare har under år 2008 ökat med 44. Omsättningen för året uppgick till 418,2 mkr jämfört med 336,1 mkr. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden (AO), Renewable Energy och Engine Efficiency. Bruttoomsättningen 2008 är drygt 200 Mkr vardera. Men för det förra har den ökat med drygt 60 % medan den minskat med över 25 % för det andra.

Bilden visar statyn av Johan Printz i Philadelphia 350 år efter hans försök att etablera sig på USA-marknaden för Sverige. Det är en av de marknader som har en enorm potential för Opcon.

OPCONs UTVECKLING FÖR MILJÖ Klicka här för vidare information

I koncernen ingående bolag har under räkenskapsåret investerat 31,5 mkr (17,9 mkr) i maskiner och inventarier. Koncernen satsar resurser på utveckling av ny teknik. Under året nedlagda kostnader för utveckling var 19,3 mkr. Härutöver uppgick årets balanserade utgifter för utveckling till 26,5 mkr (12,5 mkr). Alltså är mer än 5 % av omsättningen direkt kostnadsförda investeringar i utveckling och de balanserade utgifterna för detta är mer ån lika mycket till. Dessutom finns betydande kostnadsförda men i realiteten investeringar i att ta nya marknader.

FoU inom Renewable Energi är gäller utveckling, konstruktion och tester av nya eller förbättring av befintliga produkter eller system. Verksamhetsområdena är energieffektivisering – som framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Omsättningsökningen beror på försäljning inom Bioenergi och på introduktionen av Opcon Powerbox.

Framgången beror på flera innovativa lösningar för miljön. Detta inlägg blir för långt om jag ska beskriva dem.  Opcon Powebox är en egenutvecklad anläggning för produktion av CO2-fri el från lågvärdig spillvärme redan från 55 grader Celsius. Tekniken har fått stor uppmärksamhet, också utomlands. Den utvecklas vidare genom bland annat en ångdriven spin-off från Opcon och utredning av förutsättningarna för hur Opcon Powerbox-tekniken ska kunna användas på fartyg.

Svenks Rökgasenergi (SRE) har under året kommit in på fler marknader och i fler segment med såväl sin traditionella rökgaskondensering som med det nya torksystemet. Det genomsnittliga ordervärdet har också ökat i takt med att kunderna erbjuds mer och mer av en helhetslösning.

Satsningarna inom bioenergi med Svensk Rökgasenergis produktsortiment bidrar till att öka effektiviteten hos biobränsleeldade värmeverk med 25-30 procent. Samtidigt renas rökgaser från bland annat stoft. Konkurrenskraften för biobränsle som energikälla ökar också. Med en ny befuktare kan effektiviteten i vissa fall ökas med uppemot 50 procent.

De kanske största energi- och miljövinsterna förväntas SRE:s nya lågtemperaturtork för biomassa. Under 2008 har också SRE efter två års omfattande kundtester fått sin första order för rening av komplexa rökgaser i tung industri som annars belastar miljön. 

Inom affärsområdet Engine Efficiency pågår utveckling av tänd- och kontrollsystem för förbrännings- och gasmotorer (naturgas- och biogasmotorer) samt elektromekaniska ställdon. Inom Mobility Products utvecklas bl.a. kompakta ställdon med digitala positionssensorer och styrsystem, samt olika lyftanordningar m.m. för elfordon och sjukhussängar inom främst health care-sektorn.

Minskningen i omsättning för Engine efficiency motsvarar i stora drag den extraförsäljning av tändkassetter som gick till Saabs utbytesprogram i början av 2007. Det viktigaste under året  är den stororder som lagts på komponenter till insprutningssystemet XPI för Scania och Cummins nya motorer. Dessa ska klara avgaskraven i Euro 5, där också Cummins-Scania JV under fjärde kvartalet bundit upp sig för avsevärda volymer 2009–2014. Iordningställandet av fabriken i Åmål är nu i full gång där inledande produktion börjar sommaren 2009. Processlinan förväntas vara  uppe i full kapacitet januari 2010.

Försäljningen av tändsystem till gasmotorer har under året fortsatt öka även om en avmattning märkts även där under fjärde kvartalet. Tillverkningen till Saab har under hösten 2008 etablerat sig på en ny nivå och verksamheten anpassas nu för enbart reservdelsförsäljning, där SEM är enda leverantör till de ca 800 000 bilar som sålts med SEM:s tändkassetter monterade.

Sammanfattningsvis går bolaget starkt framåt med mer än ett halvt dussin innovationer som redan visat sig lönsamma för kund. Samtidigt går man in på flera marknader för varje innovation och fortsätter med kraftfull teknisk utveckling. I den situationen känner jag mig lite frågande inför prognosen om ökning av omsättningen till och med 2010 med 55 %/år. Det är ju ett genomsnitt för utveckling av många innovationer och många marknader. Några ska väl gå mindre bra också. Hur bra måste då de bästa gå? Å andra sidan var konsekvensen av min första analys av Opcon att marknaden inte trodde på ledningens tillväxtprognoser. Det kan hända att också dagens aktiekurs motsvarar en mycket sämre utveckling av omsättningen. Jag hinner inte arbeta igenom den frågan nu. 

FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens likvida medel uppgick till 1,5 mkr (4,1 mkr) och de räntebärande skulderna och avsättningarna till 117,9 mkr (107,5 mkr) vid årets utgång.  Soliditeten var vid räkenskapsårets utgång 51,4 procent (54,4 procent). 

UR VD-ORDET: 

2008 har präglats av fortsatt arbete med Opcons strategier för ökad tillväxt inom energi- och miljöteknik med nya produkter och system som utvecklats inom främst affärsområdet Renewable Energy. Samtidigt har stora resurser satsats på att säkerställa förutsättningarna för den framtida tillväxten inom Engine efficiency där Scania-Cummins XPI-projekt för att klara nya emissionskrav kommer att vara starkt bidragande. ….

… Vi står bara i början av en storskalig omställning som kommer att generera affärsmöjligheter och strukturomvandling globalt. En omvandling som Opcon ska vara med i, inom waste heat recovery och inom bioenergi….

Global närvaro…. Nyckeln till fortsatt framgång kommer att vara internationalisering, samt skapandet av finansiella förutsättningar för att skapa än högre kundnytta i våra produkterbjudanden till kund……

Lokala partners

Opcon har under inledningen av 2009 kommunicerat ett antal samarbeten med lokala partners på olika marknader för att kunna öka tempot i lanseringen av främst Opcon Powerbox. Inom bioenergi har vi redan börjat få ut vår svenska teknik på export där de utländska marknaderna 2008 stod för cirka 55 procent av SRE:s försäljning. …. internationalisering kommer att vara en av de starkaste drivkrafterna bakom den fortsatta tillväxten under 2009-2010.

… vår storlek en begränsning av hur snabbt vi orkar växa. Stora kostnader har tagits och tas löpande föratt klara organisationsuppbyggnad samt krav på produktutveckling och anpassning till nya marknadskrav. ….

Nya potentialer för Opcon Powerbox

Vi identifierar fortfarande nya stora potentialer för Opcon Powerbox och de produkter som utvecklats som en spin-off från arbetet med att utveckla Opcon Powerbox. Det finns också stora möjligheter i att kombinera SRE:s kompetens inom bioenergiområdet med Opcon Powerbox och spinoffs från denna i kompletta system, med väsentligt högre kundnytta.

 Rolf Hasselström Verkställande direktör och koncernchef
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2008

 LÄNK till tidigare inlägg om Opcon: http://evolveu.bloggsida.se/etikett/opcon