Extra bolagsstämman i Lightlab Sweden AB har nu beslutat om nyemissionen. Det är vår länk KvicksilverfriSparlyse i kategorin FörnyarEnergi i höger kolumn. Lightlabs samarbetsavtal var februari månads bästa miljönyhet. Klicka här utdrag ur Pressmeddelandet och länkar.

Vid Lightlabs extra bolagsstämma 14/4 beslutades enhälligt att godkänna styrelsens förslag till nyemission. Man emitterar högst 4.405.112 B-aktier. Rätt att teckna med företrädesrätt gäller för de som  den 21/4 är registrerade som aktieägare. Varje hel aktie, oavsett aktieslag, skall berättiga till teckning av en ny B-aktie. Emissionskursen skall vara 2.50 kr per aktie.

Genom företrädesemissionen tillförs LightLab vid full teckning 11 012 780 SEK före emissionskostnader. Antalet aktier efter emissionen uppgår, under förutsättning av full teckning. till 8 810 224 stycken, varav 15 000 av serie A och 8 795 224  av serie B.

Bolagsstämman beslutade vidare enhälligt att bemyndiga styrelsen att, utöver det bemyndigande som lämnades vid årsstämman 2008, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 1.000.000 aktier tillkommer.

Vid den extra bolagsstämman meddelade styrelsens ordförande att styrelsen har fattat ett beslut om att flytta tidpunkten för årsstämman från den 14 maj till den 9 juni kl 1500. Anledningen till flytten är att bereda samtliga aktieägare möjlighet att utnyttja sina nya aktieinnehav vid årsstämman. Platsen för årsstämman kommer meddelas

Länk till vår presentation av februari månads bästa miljönyhet: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lightlab-mer-om 

Övriga inlägg om Lightlab hittar Du genom att klcika på nyceklordet Lightlab i vänster kolumn.

för LÄNK till Pressmeddelandet är här: http://www.lightlab.se/sv/nyheter/pressreleaser/pressreleaser.aspx?nid=19140