Hoppas Du blir glad åt lite glimtar ur pressmeddelandet från stämman miljöteknikens Opcon. Årsstämman hölls den 23 april. En av TV:s Draknästets profiler fick förlängt som styrelseordförande nämligen Mats Gabrielsson. Vi illusterar därför med en kinesisk drake från Flickr. Mats sade bla.

– Jag har var varit med om ett riktig stort skifte tidigare i min karriär – när datorerna tog steget in i hemmen. Det här är större, sa Mats Gabrielsson om
Opcons ledande energi- och miljöteknik med bl.a. Opcon Powerbox för att producera CO2-fri el från spillvärme.

Trots medverkan av flera riktiga näringslivsstjärnor kunde jag inte njuta av Draknästet i går. Jag hoppas och tror att Mats i Opcon agerar i ett sammanhang med helt annan kvalitet.

Stämman har gett styrelsen rätt att besluta om nyemission av aktier eller konvertibler. Bra. Bolagsordningen ändras så att det räcker att  annonsera i Post- och Inrikes samt på
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Inte säker på att det är bra! Teckningsoptioner ska emitteras åt ledande befattningshavare. Men det står inte vad optionerna ska kosta. Det tycker jag borde stå. Klicka här för VD-ord och annat ur Pressmeddelandet.

 Koncernchefen Rolf Hasselström sade bla.:

– Omsättningen i vårt affärsområde Renewable Energy nästan fördubblades 2008. Den ökade med ytterligare 40 procent under första kvartalet i år. Att vi klarar av att växa i dagens konjunkturläge visar att vi gör rätt saker på rätt ställe. Framåt kommer utvecklingen i världen att alltmer förbättra marknadsutsikterna för Opcons system och produkter. Befolkningstillväxt, klimatförändringar och en global efterfrågan på energi när konjunkturen vänder uppåt innebär en ökad efterfrågan på miljöteknik och energieffektivisering, sade Rolf Hasselström.

Rolf Hasselström sade också att det planerade förvärvet av bioenergiföretaget Saxlund skulle kunna slutföras inom två-tre veckor.

– Det här förvärvet snabbar på den internationalisering som är så viktig för vår tillväxt samtidigt som det ger oss en stark projektorganisation med upparbetade kund- och leverantörsnät. Särskilt gäller det inom den växande bioenergi- och pelletsmarknaden där vi ser stora synergier inte minst med Opcons nuvarande dotterbolag Svensk Rökgasenergi som erbjuder sina tjänster till samma eller
snarlika kunder. Förra året hade vi ett mål på över 40 procent export för SRE. Vi kom till 55 procent. Med förvärvet av Saxlund och de synergier det medför inom produktion, försäljning och inköp räknar vi med att kunna fortsätta den kraftiga tillväxt vi inlett inom bioenergi där vi organisatoriskt också haft vissa problem att möta efterfrågan. Samtidigt får vi en ännu bättre plattform för att sälja mer av helhetslösningar till samma kunder och det gäller också Opcon Powerbox, sade Rolf Hasselström.

– Det är inte heller så att vi kommer behöva skjuta in pengar i bolaget utan det är ett bolag med positivt kassaflöde och pengar i kassan. I dessa tider så öppnar det sig möjligheter att göra fler bra förvärv och då ska vi ha beredskapen att agera snabbt.

Opcon ska emittera högst 100 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Rätten att teckna
teckningsoptionerna skall tillkomma det helägda dotterbolaget Svenska Rotor Maskiner AB, för vidareöverlåtelse. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juni 2009. De ska tecknas senast den 1 juni 2009.

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 32 500 000 kronor. Detta genom utgivande av sammanlagt högst 6 500 000 nya aktier vid fullteckning respektive full konvertering. Bemyndigandet ska också innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsfrihet, bl.a. i samband med företagsförvärv.

Bolagsordningen ändras vad gäller kallelse till årsstämma. Med syftet att implementera mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma ändras punkt 8 första stycket i bolagsordningen till följande: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.”