Det går inte fort med nya EU-lagar. Men riktningen för den utveckling som avses är normalt klar. Nu pågår en medbestämmande process mellan EU-parlamentet och Rådet/Kommissionen för ett direktiv om energieffektivitet i byggnader. I torsdags röstade Europaparlamentet för att alla byggnader som byggs från och med 2019 ska ge lika mycket energi som de förbrukar. Det är en del i översynen av EU:s byggnadsdirektiv från 2002.

Jag tror ambitionsnivån är sådan att dagens miljöteknik inte räcker till. Det krävs innovationer. Kan detta bli ytterligare ett motiv för vår länk EnergiSparTakKylaFotVarm, Rehact AB, jfr. bilden från deras hemsida. Kall luft förs in i rummet i vid taket. Golvvärme gör att varm luft stiger uppåt. Du får rätt värme där människan är i rummet utan att det blir varmare vid taket. Frånluften tas ut i huvudhöjd. Jfr. Rehacts hemsida.  

I förhållande till förslaget från EU-kommissionen är EU-Parlamentets skrivning mer ambitiös. Det är som det brukar vara. Ambitionen tar sig uttryck i kortare deadlines, tuffare mål och krav på mer standardiserade arbetssätt. Frågan är om inte Parlamentets ambitioner skulle ställa till mycket problem för Sverige. Det där med att byggnaden ska ge lika mycket energi som den förbrukar bör rimligen kräva mycket mer investeringar i kalla områden. Parlamentet skriver också att energieffektiviteten ska mätas med en gemensam metodik i hela EU. Jag tror förhållandena skiljer sig så mycket mellan norra och södra europa att det inte är bra att ställa ett sådant krav. 

Det planerade direktivet har en upbyggnad som i vissa stycken liknar vatttendirektivet. Man bygger ett system av mål som vid givna punkter i framtiden ska ha uppnåtts i medlemsländerna.  Några viktiga element i förslagen är:

  1. Till 2011 ska länderna ha tidsplaner för att förbättra energieffektiviteten klara.
  2. Parlamentet vill också att länderna ska sätta upp mål för redan existerande byggnader till 2015. 
  3. De ska vidare säkerställa att alla nya offentliga byggnader bidrar med lika mycket energi som de brukar senast till slutet av 2016.
  4. De ska också fastställa en miniminivå för antalet byggnader som ska nå denna energikvalitet till 2020.
  5. När större renoveringar av byggnader genomförs ska en energieffektivisering ske enligt förslaget. Det handlar då om större renoveringar där mer än en fjärdedel av huset renoveras.