Jag publicerar inledningen på pressmeddelandet (PM) och de delar av det som inte direkt motsvaras av Revisionsberättelsen (RB). Där citerar jag i stället denna.

Utdrag ur Pressmeddelande: ”Efter genomförd granskning av årsbokslutet för räkenskapsåret 2008 har revisorn i Morphic Technologies AB i dag lämnat en sk oren revisionsberättelse. Revisorn tillstyrker ej att den tidigare styrelseordföranden i bolaget, Peter Enå, och den tidigare styrelseledamoten Kurt Dahlberg beviljas ansvarsfrihet vid bolagets årsstämma den 27 maj 2009. Med anledning av vad som har framkommit kommer bolaget idag att ge in en polisanmälan mot de två styrelseledamöterna för vidare utredning av det inträffade.

Morphics styrelse och ledning ser mycket allvarligt på det inträffade och ska anmäla upptäckterna till Ekobrottsmyndigheten för vidare utredning. De berörda är inte längre kvar i bolaget. Den interna kontrollen och revisionsarbetet har fungerat väl”, säger Martin Valfridsson, VD och koncernchef för Morphic Technologies AB.”

…..

”Morphic har tidigare informerat om att Peter Enå och Kurt Dahlberg har lämnat sina uppdrag i Morphic, med undantag för deras personliga uppdrag som medlemmar i Morphics valberedning inför årsstämman 2009.

Styrelsearbetet har inte kunnat bedrivas effektivt och har präglats av turbulens och skilda uppfattningar om bolagets skötsel och framtida inriktning. Nu råder emellertid god ordning i bolaget och väl fungerande samarbete mellan styrelse och operativ ledning”, säger t.f. styrelseordföranden Peter Ekenger.”

Utdrag ur Revisionsberättelse av Öhrlings PWC:

…..

”Som framgår av förvaltningsberättelsen har styrelsens arbete uppvisat uppenbara brister under den senare delen av räkenskapsåret. En grundläggande orsak till detta har enligt vår bedömning varit den starka ställning och operativa roll som två av bolagets grundare, styrelseordföranden Peter Enå och styrelseledamoten Kurt Dahlberg, haft i såväl styrelsearbetet som i bolagets löpande verksamhet. Vi har noterat bl.a. att Enå deltagit i och påverkat den löpande förvaltningen i en omfattning och på sätt som stått i strid med styrelsens arbetsordning och utan att Enå erhållit annat mandat från styrelsen samt att Dahlberg, med Enås goda minne, åsidosatt de regler (det s.k.ambassadörsundantaget) i NASDAQ OMX regelverk för emittenter som, om de hade iakttagits, skulle ha begränsat utrymmet för Dahlberg att verka operativt i bolaget. 

Bristerna i styrelsearbetet har bl.a. framgått i frågan huruvida bolaget skulle göra investeringar i det grekiska företaget Advent. Av styrelseprotokollen kan utläsas att styrelsen, efter att frågan behandlats vid flera tillfällen, beslutat sig för att inte göra någon investering i Advent. Vid revisionen har framkommit information som vid en samlad bedömning indikerar att Enå och Dahlberg aktivt har verkat för Adventinvesteringen, bl.a. genom att uppmana vissa ledande befattningshavare att göra denna investering privat. Vi kan, mot bakgrund av den information som vi fått, dock inte utesluta att dessa privata investeringar kan ha gjorts för bolagets räkning. Det har vidare framkommit att bolagets italienska dotterbolag har gjort utbetalningar på 300 000 Euro till  Advent med hänvisning till avtal mellan bolagen. Den italienska dotterbolagschefen har upplyst oss om att avtalet har ingåtts på initiativ av Dahlberg samt att dotterbolaget inte har erhållit avtalade tjänster från Advent motsvarande detta belopp.

Som framgår av förvaltningsberättelsen föreligger det tveksamheter kring kostnader hänförliga till konsultuppdrag utförda av Skyraider AB. Tveksamheterna är av den art att det inte kan uteslutas att bolaget belastats med kostnader för tjänster som inte blivit utförda i motsvarande omfattning.

Det kan inte uteslutas att bristerna i styrelsearbetet och de ovan angivna förhållandena avseende Advent och Skyraider, kan ha medfört ekonomisk skada för bolaget. Ansvaret för eventuell skada i dessa hänseenden åvilar enligt vår bedömning främst Enå och Dahlberg. I syfte att bereda bolaget möjlighet att vidta nödvändiga ytterligare utredningar och eventuella rättsliga åtgärder, avstyrker vi därför att årsstämman beviljar Enå och Dahlberg ansvarsfrihet.

Vi har mot ovanstående bakgrund övervägt även verkställande direktören Martin Valfridssons ansvar för eventuell skada vad avser transaktionerna med Skyraider. Vid en samlad bedömning, varvid vi särskilt beaktat Enås och Dahlbergs starka ställning och operativa roll i bolaget, bedömer vi det vara rimligt att tillstyrka att årsstämman beviljar Valfridsson ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vi tillstyrker även att årsstämman beviljar den tidigare verkställande direktören Jonas Eklind ansvarsfrihet för räkenskapsåret, liksom för styrelseledamöterna Peter Ekenger, Annette Myrheim och Kjell Östergren.

För information vill vi också nämna att i mars 2009 har Dahlberg för bolagets räkning skrivit på ett anställningsavtal för Dan Borgström, vilket gäller retroaktivt från 1 oktober 2008. Enligt tidigare verkställande direktören Jonas Eklind var Borgström inte anställd vid tidpunkten då Eklind lämnade bolaget den 28 oktober 2008. Det kan inte uteslutas att denna åtgärd från Dahlbergs sida kan ha medfört skada för bolaget. Då åtgärden vidtagits under räkenskapsåret 2009 aktualiseras ansvarsfrihetsfrågan först i revisionsberättelsen för 2009.

Stockholm den 30 april 2009

Price WaterhouseCoopers AB

Michael Bengtsson
Auktoriserad revisor