IslamicaidEU-bidraget till landsbygdsutveckling är bra. En gång i tiden trodde många att dessa stöd bara var för jordbruket. Men det är fel. Och uttrycket Rural development var för svenskar något mystiskt i U-länder.  Bild till Islamic aid av Mahmood Hassan på Flickr.
EU-bidrag för landsbygdsutveckling kan användas av alla småföretag på landsbygden. Nu blir det 500 miljoner till för sådana projekt inom Klimat och Förnybar Energi. 😀 Det gäller projekt för företag och organisationer som verkar på olika geografiska nivåer. Bilden är på Glenlivet. Tror Du mig inte? Jo då det är från ett studiebesök på Glenlivet estate för att lära skogsbruk. Bild från Flickr photostream uk/ruralstudies. och bilden nedan är från samma källa. Den visar Glenmore Forest.
Glenmore forestDet kan vara lite svårt att förstå hur dessa projekt kan fungera. Kolla gärna vår krönika ur Uppfinnare & Konstruktören EU-Peng för innovationer på landsbygden: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-eu-peng-for-innovationer-pa-landsbygden Klicka här för att lära mer om nationella resp, regionala och lokala projekt: 
 
På regional eller lokal nivå ska EU-bidragen användas till projekt- och företagsstöd som till exempel kan leda till utveckling och förändringar i energianvändning eller minskade utsläpp av växthusgaser. Men också insatser som leder till utveckling av nya produkter och tekniker för produktion av förnybar energi eller bättre användning av jordbrukets rest- och biprodukter ska stödjas.
 
Alla småföretag på landsbygden som vill göra investeringar eller har projektidéer kan ansöka om stöd. Även organisationer och sammanslutningar av företag kan söka, både för projekt på regional och på nationell nivå. EU-bidrag till Landsbygdsutveckling kan gå till:
 • Innovativa metoder för effektivare energianvändning
 • Utveckling av energisnålare utrustning
 • Lokala energilösningar som närvärmeanläggningar
 • Biogasanläggningar
 • Utveckling av produktionen så att utsläppen av växthusgaser minskar
 • Rådgivning om hur jordbruket kan minska sina utsläpp
 • Anpassning av verksamheten till ett framtida förändrat klimat
 • Utveckling av primärproduktion, förädling och distribution av förnybar energi
 • Utveckling eller demonstration av systemlösningar för minskade kostnader i produktionen av bioenergi

För EU-bidrag till enskilda företag eller projekt på regional nivå — kontakta din länsstyrelse.

För sammanslutningar av företag och organisationer som verkar på nationell nivå finns möjlighet att söka nationella medel.  EU-bidragen ska avsedda att stödja projekt som kan bidra till att:

 • öka produktion och användning av förnybar energi
 • minska klimatpåverkan från jordbruket
 • underlätta jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat

Projekt inom förnybar energi kan till exempel handla om lösningar för minskade kostnader i produktionen av bioenergi. Det kan också röra sig om utveckling eller demonstration inom produktion, förädling och distribution av förnybar energi.

Projekt inom klimat kan till exempel handla om effektivare energianvändning, utveckling av energisnålare utrustning eller utveckling av produktionsmetoder så att utsläppen av växthusgaser minskar. Det kan också handla om att anpassa en verksamhet till ett förändrat klimat.

För att få stöd ska resultatet av projektverksamheten komma många till del och kunna användas i alla delar av Sverige. Resultatet ska inte enbart gynna enskilda företag. För att komma med i en första beslutsomgång behöver Jordbruksverket ha din ansökan senast den 30 april 2010. Efter sommaren 2010 kommer det att bli ytterligare en beslutsomgång. 

 Jordbruksverket kommer att prioritera projekt inom följande områden:

 • Klimatnytta – projektet bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser
 • Energieffektivisering – projektet bidrar till en optimerad användning av energi
 • Förnybar energi – projektet stimulerar ökad produktion eller användning av förnybar energi
 • Anpassning – projektet förbereder jordbruket för ett förändrat klimat
 • Mervärden — förnybar energi eller klimatprojekt som leder till positiva synergieffekter inom andra miljö- eller samhällsmål
 • Kunskap – projektet bidrar till ökad kunskap och kunskapsspridning inom minskad klimatpåverkan eller förnybar energi
 • Utveckling — projektet främjar teknik-, metod- eller systemutveckling

Mera fakta och information om EU-bidrag: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag 

Länk till Jordbruksverkets pressmeddelande: http://www.jordbruksverket.se/formedier/nyheter/nyheter2010/nyamiljonertillprojektinomklimatochfornybarenergi.5.7caa00cc126738ac4e8800014114.html