EU-bidrag LIFE+, EU:s specialprogram för miljön har åter blivit en jättesuccé för Sverige. Av EU-Kommisionens tilldelade 250 M€ har svenska projekt tagit nära 14 %. Sveriges normala andel är under 3 %. Klicka här för vidare information!

Särskilt glädjande är det goda utbytet för Life+ Miljöpolitik och Styrning som ger stöd för innovationer mm.. Här tog Sverige 7 projekt med sammanlagda EU-stödet 20,9 M€. Trots att programmet har en uttalad ambition att stödja myndigheter och icke-vinstdrivande verksamhet vann tre innovativa företagsprojekt stöd. Länk till min krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören om LIFE+ för innovationer: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-e-miljon-for-din-miljoinnovation

–       Mare Purum (Ekomarine AB) i främst visa hur man långsiktigt kan minska föroreningen av haven med miljövänliga utombordsfärger. Dessa grundas på Ekomarines patenterade teknik. Projektet ska genomföras i vatten där salthalt, temperatur, djup och andra förhållanden varierar. Ekomarine utsågs av våra besökare till Månadens bästa miljönyhet i januari 2009, jfr. länk i slutet av inlägget. Mer om företaget bland våra länkar till Miljöinnovationer i kategorin Gift:Ersätt/Minska, länken GiftfriBåtbottenFärg.

–       Pure Energy Separator (Alfa Laval Tumba AB) ska demonstrera och bedöma en innovativ teknik för kontinuerligt utkast. Detta grundas på en ny metod för att spruta ut slam från en separator. Systemet kräver inget processvatten. Därför förblir slammet koncentrerat och torrt. Då kan över 90 % av spilloljan återanvändas. Mängden olja som går till förbränning minskas. Det är helt i linje med målen i direktivet om omhändertagande av spilloljor (75/439/EEG).

–       DYEMOND SOLAR (NLAB Solar AB) ska visa en kostnadseffektiv metod för att framställa genomskinliga solceller (Dye-Sensitized Solar Cells (DSCs)). Denna, grundas på en patenterad teknik  med endimensionella fotoniska kristaller (1DPCs) för att förbättra solcellers effektivitet och färg. Den demonstrerade prototypen för ett produktionssystem ska vara ett system i förindustriell skala.

Det är roligt att två riktiga miniföretag har lyckats. Både Ekomarine och NLAB Solar är så små att man med ledning av Naturvårdsverkets tidigare rådgivning kunde ställa sig tveksamma till en ansökan. Vi vet ju fortfanaden inte hur de lyckas genomföra projekten. Men ett LIFE+-stöd är en kvalitetsstämpel som heter duga och bör locka flera samarbetspartner till dem.

För icke vinstdrivande organisationer vann Sverige stöd för innovationer för att påverka beteendet. GREECIT (Umeå kommun) ska demonstrera metoder och teknik som kan inspirera och motivera. Människor ska bli mer delaktiga i utveckling miljöstrategier och styrelsemodeller för stadsförvaltning. CLICC (Malmö Stad) ska visa hur människor kan minska sitt koldioxidavtryck. BIOGASSYS (Kommunförbundet Skåne) ska visa att biogas

Extra roligt är CLIRE (Skåne län) som  ska förbättra upphandlingen så att produkter med lågt koldioxidavtryck har större förutsättningar att få offentliga kontrakt, införa en demonstrationsanläggning (det hållbara behandlingsrummet) och arbetsmetoder som kan tillämpas av vårdcentraler, samt öka användningen av förnybara energikällor i sjukhus, vårdcentraler och andra sjukvårdsanläggningar.

Miljökommissionären Janez Potočnik säger: ”Programmet Life+ fortsätter att finansiera innovativa projekt av hög kvalitet med stort mervärde för EU. Jag anser att dessa nya projekt inte bara kommer att vara ett viktigt bidrag till bevarandet av vår natur och till förbättringen av vår miljö, utan också till att öka medvetenheten i EU om de viktigaste miljöproblem vi står inför, bland annat förlusten av biologisk mångfald, vattenbrist och klimatförändring.”

Life+ är EU:s finansiella instrument för miljön och har en sammanlagd budget på 2,143 miljarder (två miljarder ett hundra fyrtiotre miljoner euro) för perioden 2007–2013. Under den perioden kommer kommissionen att genomföra ett ansökningsförfarande per år. I denna ansökningsomgång fick kommissionen in över 600 ansökningar från offentliga och privata organ i alla 27 EU-medlemsstater. Av dessa valdes 210 ut för samfinansiering.

För Life+ Natur och biologisk mångfald valde kommissionen ut 84 av 194 ansökningar för finansiering. De utgör en sammanlagd investering på 224 miljoner euro, varav EU kommer att tillhandahålla ungefär 124 miljoner. De flesta är Naturprojekt (74) som bidrar till genomförandet av fågeldirektivet eller habitatdirektivet och nätverket Natura 2000. De övriga 10 är inriktade på biologisk mångfald. Dessa projekt gäller pilotinsatser för biologisk mångfald.

För Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning valde kommissionen ut 116 av 308 ansökningar för finansiering. Dessa ska bidra till innovativa politiska grepp, tekniker, metoder och instrument.  De samordnas av offentliga och privata sektorsorganisationer i 17 medlemsstater och utgör tillsammans en investering på 278 miljoner euro, av vilka EU kommer at stå för cirka 120 miljoner. Den största delen av EU:s finansiering rör innovation, cirka 20,9 miljoner euro för 17 projekt.

För Life+ Information och kommunikation valde kommissionen ut 10 av 113 ansökningar för finansiering. Projekten ska sprida information och öka medvetenheten om miljöfrågor. De ska t.ex. tillhandahålla fortbildning och sprida kunskap om hur man undviker skogsbränder. Projekten finns  i sju länder. De utgör en sammanlagd investering på 12,9 miljoner euro, av vilka EU står för cirka 6,3 miljoner.

Mer om EU-bidrag för innovationer: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag

Länk till vårt inlägg om EkoMarine, januari månads bästa miljönyhet 2009: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/sveriges-basta-miljonyhet-i-januari-utsedd

Ytterligare upplysningar

– projekt inom området Natur och biologisk mångfald:http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation09.pdf

– projekt inom Miljöpolitik och miljöstyrning:http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation09.pdf

–       projekt inom området Information och kommunikation: http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation09.pdf

–       Allmänna upplysningar om Life+:  http://ec.europa.eu/life

–       Man kan också ta kontakt med de berörda nationella myndigheterna:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Om Du vill ha hjälp så hör av Dig till mig: erik@ecoinnovation.se eller tel: 070-2994762