EU-bidrag för miljön går till Hardwoods are good. Ädellövskogen och dess nyttjande har länge varit en högt prioriterad fråga för Skogsstyrelsen (SKS). För mig känns det som en triumf i projektdesign att lyckas ta hem detta projekt. Längre ner berätttar jag lite om hur vi gjorde. Det är också ett exempel på att stöd för miljön går att få på många andra program än på de direkta miljöprogrammen. Det beror på att den sk. Göteborgsagendan ska tillämpas i Interreg. 

Bilden visar deltagarna i slutet av vår tuffa Workshop för projektdesign på Ulfstorps kursgård i Skåne. Distriktschefen Gunnar Hamrin ser Du i mitten flankerad kvinnor från Litauens Skogsägarförening till vänster och av Naturreservat på tyska ön Rügen till höger. Jag, längst till höger hade satt på mig Einstein-slippen för att markera behovet av kreativa lösningar.

SKS fick stödet på Interreg IVA-programmet South Baltic. Det ger ca 75 % stöd till en totalbudget på 1,2 M€uro. Kaliningrads Immanuel Kantuniversitets medverkan finansieras genom SIDA.

SKS hade redan fått nej på en ansökan på prioriteten 2.3. Sustainable use of natural and cultural heritage for regional development. Det motsvarar ju exakt vad vi känner för våra ädellövskogar. Men en till ansökan på samma tema skulle nog få nobben. Kanske pengar kunde finnas på prioriteten Entrepreneurial development.  Klicka här för mer om hur vi gjorde och om projektet.

Men hur gör man för att vinna på Entrepreneurial development för ädellövskog? Det finns knappast några företag som bara fokuserar ädellövskog. Det är helt enkelt en för liten marknad i norra Europa. Ja, möjligen finns enstaka små sågverk.

Vi vände detta problem till vår fördel. Argumentet för en gemensam satsning är att användningen av Ädellövskogen behöver utvecklas och i resp. land är den kritiska massan för detta för liten. Därför måste vi samarbeta.

Så måste vi bygga en partnersammansättning som reflekterar de som äger intresse i detta problem. Vi hade ju sedan tidigare bra medverkan av staten i länderna. Men det räcker inte för att göra ett entreprenörsprojekt.

Vi försökte förstärka med Europeiska branschorganisationer. Vi fick med Europeiska nätverket för skogsentreprenörer (ENFE) som i princip organiserar skogsmaskinägarna. Men sågverkens Europeiska organisation ville inte vara med och stimulera lövsågverk i norr, för det är ju främst en sydeuropeisk angelägenhet. Men vi fick med Nässjö Träcentrum, Europeiska landägarorganisationen (CEPF), Södra, Litauiska skogsägarföreningen och Mecklenburg-Vorpommerns skogsägarorganisation i Tyskland. Ett tyskt konsultföretag High Competence Network (HCN) hörde av sig och fick vara med.

Med den nya inriktningen kunde inte naturreservatet på Rügen vara med. Skogsstyrelsen äger projektet och Polska statsskogen kom med efter många om och men. Sedan var det bara att skriva så bra att inte utvärderarna skulle lägga märke till att verksamheten är så liten att den statistik de vill ha i ansökan om antalet berörda entreprenörer inte finns någonstans. SKS Gunilla Oleskog och Ola Runfors gjorde en strong insats.

Projektet vill förstärka utbytet och kontakten mellan entreprenörer verksamma inom ädellövträkedjan runt Södra Östersjön.

Projektets övergripande mål är att användandet av produkter hämtade ur ädellövskogar ska öka. Genom att skapa ett permanent nätverk för ädellövfrågor inom Södra Östersjön utökas möjligheten till utbyte av erfarenheter, idéer och handel mellan länderna. Projektet har som mål att genomföra följande aktiviteter:

  1. Undersöka och kartlägga dagens arbetssituation för ädellöventreprenörer samt undersöka vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter (SWOT) branschen upplever,
  2. Fånga upp de bästa exemplen på ett lyckat entreprenörskap,
  3. Skapa en webbaserad pilotmodell som möjliggör jämförelser av klassificering för ädellövtimmer,
  4. Skapa en modell som möjliggör jämförelser av entreprenörers kunskapsnivåer inom avverkning och sågverksindustri mellan olika länderna.

Projektet delfinansieras av EU genom södra Östersjöprogrammet samt de deltagande länderna. Projektet löper på tre år med start februari 2010.

Projektets hemsida: http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Projekt/Internationella-projekt/Hardwoods-are-good/

Vill Du veta mer om EU-bidrag: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag