Visst är det bra att Regeringen har presenterat en miljöteknikstrategi för utveckling och ökad export. I budgetproppen för 2011 föreslås att 100 miljoner kronor per år, sammanlagt 400 miljoner kronor, satsas på insatser inom miljöteknik under mandatperioden. Det är ett bidrag för att få miljötekniken att hjälpa till att lösa jordens problem. Klicka här för mina observationer och Regeringens förslag!  

Strategin är ett välskrivet dokument som lämnar viktiga vägar öppna. Genomförandet har inte preciserats särskilt noga utan kommer att överlåtas på ett batteri av myndigheter. Det är klokt att avstå från detaljstyrning. Bland annat så har man avstått från att tydligt integrera SWENTECS handlingsplan för miljöteknik i strategin. Där finns 82 konkreta åtgärder. Inför genomförandet presenterar jag våra önskemål om användning av medlen. Sist i inlägget presenterar jag Regeringens förslag och därefter motiv och mål som jag i huvudsak anser är bra.  

ATT ANVÄNDA KNAPPA RESURSER  

Du känner kanske redan till stora delar av förslaget. I det ingår att ytterligare uppdrag och åtgärder kan presenteras under perioden fram till år 2014. Sådana åtgärder kommer att initieras utifrån olika analyser och behov. Därför inleder jag detta avsnitt med mina tankar om hur genomförandet av satsningen kan förstärkas.    

Vi behöver en miljöverifikation av tidiga start-ups. I 10 år har den uppgiften skötts med den äran av TÄVLINGEN MILJÖINNOVATION. (Vår bild ovan) Huvudmän har varit Miljöforum Halland och Region Halland. De har haft starkt stöd av centrala myndigheter. Många av de miljöinnovationer som är på god väg att bli etablerad miljöteknik har här fått sin första hårda genomgång av miljönyttan  kombinerat med affärspotentialen.  

EU ÄR OCKSÅ HEMMAMARKNAD med pengar och kontaktnät. Swentecs handlingsplan innehåller ett halvdussin förslag som kopplar just till hur vi ska kunna utnyttja EU bättre för miljöteknik. Det gäller kontaktvägar, finansiering och gemensamma regelverk nu och i framtiden. EU:s Environmental Technology Action Plan bör vara en naturlig motor för miljöarbetet i Sverige och i EU. Vill Du lära mer om finansieringsmöjligheterna rekommenderar jag vår sida www.eu-bidrag.org  Vår bild får symbolisera både samarbete i EU och tidspressen för att fixa de globala mijöproblemen.

MYNDIGHETERS INKÖP sker  genom upphandling. Flera svenska världsföretag har utvecklats just genom väl anpassade upphandlingar. Av Swentecs rekommendationer berör ett dussin hur myndigheter gör sina inköp. Det är en fantastisk möjlighet att se till så att demonstrationsanläggningar kommer igång. Dessutom behövs den kraftinsats som Företagarna har efterlyst för att undvika att krångliga upphandlingar blir omöjliga för småföretag att delta i.  

Ca 20 av Swentecs rekommendationer berör hur man ska effektivisera det offentliga Sveriges insatser. Det är med viss tveksamhet jag tar fasta på detta. Varje rop på effektivisering riskerar att driva fram mer av planering, utarbetande av riktlinjer, uppföljning, indikatorer, kontroll och annat primärt icke-produktivt myndighetsarbete. Men vi måste se sanningen i vitögat. Det offentliga Sverige kan göra mycket mer för att utnyttja befintlig miljöteknik.  

Det är på sin plats att ställa frågna HUR ÄR DET MÖJLIGT ATT OFFENTLIGA  UTVÄRDERINGAR  SAKNAS FÖR SVENSK MILJÖTEKNIK SOM DIREKT KAN GE MILJÖNYTTA, tex. :  

 1. REHACTs innovation som kan nyttiggöras i renoveringsarbetet i ”miljonprogrammets” bostäder. Jfr. bild ovan på ventilationssystem i hus och vår länk i höger kolumn EnergiSparTakKylFotVarm eller länk till inlägg längst ner.
 2. FETTFÄLLAN för offentliga storkök. Jfr. bild på flöde med spalter ovan, vår länk i höger kolumn Flödesrenaren och länk längst ner.
 3. OPCON POWERBOX tillvaratar spill- och restvärme vid utnyttjande av industrins energiöverskott för fjärrvärmenätet? Jfr. bild nedan på marin powerbox, vår länk: GörElAvSpillvärme i höger kolumn eller länk till alla Opconinlägg längst ner!
 4. EKOTANKEN – som gör enskilt avlopp kommunalt. Jfr. Ekotankens bild nedan och våra inlägg om Ekotanken http://ecoinnovation.se/?s=ekotanken

De av Regeringen föreslagna insatserna har indelats under tre rubriker: (i) Utveckling av resursbasen, (ii) Främjande för att möta behov och (iii)Organisation och samordning.   

(i) Utveckling av resursbasen 
 
 1. Satsning på forskning och kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet med inriktning på bland annat hållbar stadsutveckling  
 2. Underhålla, uppdatera och vidareutveckla Swentecs  karta över demonstrationsanläggningar för svensk miljöteknik.  
 3. Satsning på inkubatorutveckling med inriktning på miljöteknikområdet.   
 4. Föreslå form för mötesplats för bl.a. entreprenörer, företagare och investerare för att främja tillgången till kapital i tidiga kommersiella skeden.   
(ii) Främjande för att möta behov   
 1. Satsning på att främja export från små miljöteknikföretag, inkl.   stöd  för marknadsanalyser/etablering till små och medelstora företag och vidare utveckling av marknadsföringskonceptet SymbioCity. 
 2. Främja svensk miljöteknikexport på USA-marknaden med koppling till Swedish American Green Alliance för bl.a. hållbart byggande, infrastruktur och transporter.
 3. Svensk-kinesiskt miljötekniksamarbete utvidgas till att utöver Kina även omfatta Indien och Ryssland.  
 4. Främja miljöteknik i Brasilien särskilt för hållbart stadsbyggande och bioenergi.

  (iii) Organisation och samordning 

 1.   Genomgång av de olika statliga aktörernas uppdrag för att få klarare arbetsfördelning så att respektive aktörs kärnkompetens utnyttjas optimalt.   
 2. Fortlöpande analys av den svenska miljösektorn inkl. statistik på området och framåtblickande omvärldsbevakning samt analys av utvecklingsområden.    
 3. Utveckla en samordningsfunktion för nationell besökshantering inom miljöteknik.    
 4. Kontinuerliga dialogmöten med aktörer med betydelse för miljötekniksektorns utveckling.    

VARFÖR EN MILJÖTEKNIKSTRATEGI  

– Vår ambition är att åstadkomma förutsättningar för utveckling av svensk miljötekniksektor och därigenom bidra till en bättre miljö i Sverige och globalt. En miljömässig omställning kommer att kräva nya lösningar, nya sätt att tillföra energi, modern och miljöanpassad teknik och framtida innovationer som ger arbete och utveckling. Sverige har som land allt att vinna på att vara ett föregångsland inom hållbar utveckling, säger näringsminister Maud Olofsson.  

Jag tycker det är ett vettigt motiv formulerat på byråkratspråk.  

REGERINGENS MÅLFORMULERING  

Tre huvudmål:  

1) Att åstadkomma goda förutsättningar för framväxt och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige.  

2) Att främja export av svensk miljöteknik och därmed bidra till hållbar ekonomisk tillväxt i Sverige och globalt.  

3) Att främja forskning och innovation inom miljöteknik och underlätta för innovationer att kommersialiseras.  

Länk till Regeringens Pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/15078/a/174106  

Länk till Swentecs handlingsplan: http://swentec.se/Documents/Swentec/Bibliotek/Handlingsplan_sidvis_low.pdf  

 Länk till förklarande inlägg om Rehact: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoinnovationen-rehact-101110 

Länk till fördjupat inlägg om Fettfällan: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/aerosoltrap-110213

Länk till alla inlägg om Opcon: http://evolveu.bloggsida.se/?s=opcon

Länk till förklarande inlägg om EkoTanken: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/ekotanken