EcoRub ger ett härligt exempel på hur EU-bidrag kan katalysera utveckling. Företaget måste garantera sin finansiering för projektet i ansökan. Pengar luktar ju inte. Mer pengar ger bättre möjligheter till utveckling. Nu gör man en andra nyemission. Den ska främst användas till att finansiera den del av EU-projektet som inte täcks av EU-bidraget och för en anläggning för produktion av formsprutningsråvara.

Eco Innovation-projektet ger ett Europeiskt kontaktnät, utveckling och verifiering för flera delmarknader för innovationen samt PR som i hög grad underlättar kapitalanskaffningen. Klicka här för mer information! 

Kommentar från VD Åke Paulsson:

-”Det bidrag på cirka 4,5 miljoner kronor som EU beviljade EcoRub 2010 var en stor framgång för bolaget och en indikation på den mycket stora potentialen för bolagets teknologi. Delar av det kapital som vi fick in vid listningsemissionen har vi använt till EU-projektet. Vi har också kompletterat vårt utvecklingslaboratorium med en egen småskalig tillverkningskapacitet så att leveranser av formsprut­ningsmaterial i provmängder kunnat genomföras till ett flertal potentiella kunder.

EU-projektet har gått mycket bra och vi för nu samtal om samarbete med en rad företag i flera länder. Vi väntar oss en tydlig försäljningsökning under det kommande året och det finns därmed behov för ökad produktionskapacitet. Syftet med den nu beslutade företrädesemissionen är att möjliggöra investering i produktionsutrustning för tillverkning av formsprutningsråvara samt att finansiera den återstående del av EU-projektet som inte täcks av EU-bidraget.”

Vid fastställandet av emissionskursen har hänsyn tagits till det aktuella läget på aktiemarknaden och kursen avspeglar inte potentialen i bolagets verksamhet.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i informationsmemorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Styrelsen i EcoRub AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämma beslutat genomföra en företrädesemission om högst 2 305 350 B-aktier, motsvarande cirka 4 miljoner kronor. EcoRub har erhållit teckningsförbindelser om 1  miljon kronor från befintliga aktieägare. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen.

Teckningskursen är 1,75 kronor per B-aktie. Aktieägare i EcoRub får företrädesrätt att teckna B-aktier. För varje aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 21 september – 30 september 2011.