Aktietorgsnoterade Ekomarine har begärt sig i konkurs. Det är tråkigt för de som förefaller ha förlorat pengar på bolaget på Aktietorget. Vi har genom flera artiklar givit så mycket PR för bolaget att våra läsare förtjänar ett samlat försök till beskrivning av hur situationen uppkommit. Du hittar företagets sajt genom vår länk GiftfriBåtbottenfärg i kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger kolumn.

Om den miljöpotential som varit orsaken till våra artiklar om bolaget verkligen finns, så finns gott hopp om att den ändå kommer att tas tillvara. Vi kan ju heller inte utesluta att förvaltningen av tillgångarna i samband med konkursen ger aktieägarna satsade pengar tillbaka. Hur ska man värdera de patent som ligger i bolaget? Jag hoppas konkursen innebär ett bra steg på vägen för att säkerställa de miljövinster som vi hoppas på genom bolagets teknik. Klicka här för information i ärendet, någon reflektion och länk till våra inlägg om detta härliga hopp för vår miljö.

Allabolag.se framgår att bolaget satsat hårt i tre år och av bokslutskommnunikén framgår att hårdsatsningen fortsatt. Nettoomsättningen har de senaste fyra åren varit resp. 474, 674, 1144 och 552 Tkr. Det årliga underskottet har varit resp. 8,2, 5,6, 8,7 och 6,9 Mkr. Personalkostnaderna har varit begränsade.
 
2007 gick Östersjöstiftelsen och Allba Invest AB in som delägare i företaget. 2009 belönades Ekomarine med den internationella utmärkelsen Brands with a Conscience.  

Ekomarine gjorde nyemission och listades på Aktietorget 2010. Vi gladdes åt detta och kommenterade emissionen: ”Teckningskursen var 9 kr/aktie. Axier.se bedömde då att aktien hade potential. Jag har inte räknat på den än. Men spontant kändes inte priset för 20 % av bolaget lågt.”

Dessförinnan och därefter har det kommit många positiva miljönyheter om bl.a. patent från Ekomarine och förbudsåtgärder mot andra båtbottenfärger.

Ekomarine vann ett EU LIFE+ projekt som fick starta 2010. Ekomarines miljöinnovation skulle kunna innebära ett stort steg framåt för miljön. I EU:s databas beskrivs Ekomarine som ett storföretag. Det är obegripligt. Kanske var det därför EU släppte igenom ett projekt med en design av ansökan som inte förefaller optimal. Jag har inte hittat  information som visar att företaget satt igång med projektet. EU-Kommissionen har ett stort intresse av att se till så att beviljade projekt genomförs. Det bör därför ha funnits möjligheter att anpassa projektet för att kunna utnyttja EU-medlen även om projektdesign lämnar övrigt att önska.  

 Våren 2011 uppstod akut brist på likvida medel. Citat ur senaste bokslutskommuniké: 

”Styrelsen i Ekomarine AB beslutade ….. en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om 6,3 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. …. Via nyemissionen …. tillfördes bolaget totalt 4 004 006,80 kronor före emissionskostnader. Totalt tecknades 63,4 procent” av erbjudna aktier. …. ”Teckningskursen var 2,90 kronor per aktie. ….. ”efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 791 320,30 kronor fördelat på totalt 7 913 203 aktier.” 

Kommentar: Inför nyemissionen har jag inte kunnat finna att man utnyttjat behovet av motfinansering av LIFE+ projektet som ett motiv. Det har EcoRub redan gjort två gånger.

Citat ur senaste bokslutskommuniké: 
”Bolaget fastställde under våren 2011 en ny affärsstrategi och affärsmodell. För att realisera den fulla potentialen …… krävs investeringar överstigande 100 miljoner kronor i främst forskning och utveckling för att utveckla konkurrenskraftiga produkter med en tydlig miljöprofil för lansering på globala marknader. …… säkerställa bolagets långsiktiga finansiering …..överlåta bolagets immateriella rättigheter för Neptune Formula samt patent till ett planerat nystartat och helägt dotterbolag i Luxemburg, Ekomarine International SA. Efter överlåtelsen planerades en riktad nyemission i Ekomarine International SA om maximalt 49 procent av aktierna till potentiella investerare i Europa, som skull kunna komma att tillföra Ekomarine International SA upp till 135 miljoner kronor. Som ett led i denna strategi skulle Ekomarine AB arbeta på uppdrag av Ekomarine International SA med att vidareutveckla ….upparbetade immateriella rättigheter, …..via avtal med globala tillverkare, distributörer och återförsäljare licensiera rättigheter att producera, marknadsföra samt sälja produkter kopplade till de immateriella rättigheterna.”
 
 ”Vid en extra bolagsstämma ….. godkänna samtliga av styrelsen framlagda förslag, bland annat att godkänna en riktad nyemission om maximalt 49 procent av aktierna i det planerade Ekomarine International SA till externa investerare samt att godkänna att överlåta Ekomarines immateriella rättigheter till det planerade Ekomarine International SA.”
Kommentar: Jag förstod inte detta upplägg mht befintliga mindre aktieägares intressen och avstod därför från att skriva om det.
Citat ur senaste bokslutskommuniké:
”Bolagets försäljning i Sverige av Neptune Formula båtbottenfärg och Neptune Formula primer uppgick under säsongen 2011 till cirka 460 000 kronor, vilket är lägre än tidigare förväntat och utgör knappt 50 procent av 2010 års försäljning i Sverige. Efter omfattande tester under sommaren 2010 rekommenderade Ekomarine inför säsongen 2011 att Neptune Formula ska strykas med tre mot tidigare rekommenderade två lager. För att kompensera den ökade färgmängden reducerades priset till återförsäljarna med drygt 30 procent, vilket utgör en förklaring till den minskade intäkten.”

Utan att vara expert på båtmålning förefaller prissänkningen mig som en otillräcklig kompensation för arbetet med ytterligare en strykning. Jag frågar mig om överhuvudtaget båtbottenfärger används som kräver mer än två strykningar.  Det kan ju vara skälet till att Ekomarine senare drar tillbaka produkten från marknaden.

”Under båtsäsongen 2011 har Ekomarine bedrivet en omfattande testverksamhet, där ett antal nya formuleringar prövats. Några av dessa visar i jämförande tester preliminärt väsentligt bättre resultat än Neptune Formula i såväl Östersjön som på västkusten. Ekomarines forskning och utveckling kommer helt inriktas på att ytterligare utveckla och verifiera dessa mycket lovande formuleringar, som av Ekomarines forsknings- och utvecklingschef Gunilla Östberg betraktas som ett potentiellt avgörande genombrott.
 
  ”Den 2 september 2011 meddelande styrelsen i Ekomarine AB att den beslutat att inte förlänga mandatet för Luxinvest SA, finansiella rådgivare baserade i Luxemburg. ….. Styrelsen meddelade vidare att man arbetade med att hitta nya alternativa lösningar för bolagets finansiering.”

”Med hänvisning till att bolaget inte kan garantera bolagets finansieringsansvar för genomförandet av det pågående Life+projektet Mare Purum meddelade Ekomarine den 20 september 2011 Europakommissionen att bolaget önskar lägga ner projektet.”

”Bolaget meddelade den 6 oktober 2011 att man inlett parallella diskussioner med ett flertal industriella aktörer om ett samarbete kring ….utvecklingsarbete. Som ett alternativ till ett utvecklingssamarbete med dessa industriella aktörer pågår även diskussioner om en försäljning av bolagets patent. Ekomarine har under nära ett års tid sökt lösningar för att finansiera bolagets marknads- samt forsknings- och utvecklingsverksamhet. Nuvarande försäljningsintäkter täcker inte verksamhetens kostnader och styrelsen ser idag inga möjligheter att i närtid finna finansiering för bolagets marknadsnärvaro. Styrelsen för Ekomarine beslutade därför den 6 oktober 2011 att säga upp samtliga medarbetare på grund av arbetsbrist. VD omfattas inte av beslutet.  

 Vidare har styrelsen beslutat att Ekomarines produkter Neptune Formula båtbottenfärg och Neptune Formula primer tas från marknaden samt att bolagets försäljningsorganisation avvecklas. Ekomarines forsknings- och utvecklingschef Gunilla Östberg omfattas av uppsägningarna men kommer fortsättningsvis leda utvecklingsarbetet, antingen via en återanställning eller på konsultbasis.”

Ekomarines Pressmeddelande 2011-11-10 20:05: 

Fredrik Buch meddelade idag Ekomarines styrelseordförande Ulf Holmström att han hos Bolagsverket meddelat att han lämnar Ekomarine AB:s styrelse samt att detta utträde per dagens datum registrerats av Bolagsverket. Fram till den ordinarie bolagsstämman den 24 november 2011 kommer Ekomarines styrelse därmed bestå av tre ledamöter.” 

Kommentar: Fredrik Buchs motiv för detta anges inte. Frågan är om man kan utesluta  att de har något med följande pressmeddelande att göra.

Citat med kommentarer ur Ekomarines Pressmeddelande 2011-11-11 13:59: 

”Styrelsen för Ekomarine AB (publ) beslutade idag den 11 november 2011 att till Stockholms tingsrätt lämna in ansökan om att Ekomarine försätts i konkurs med hänvisning till att bolaget anses vara på obestånd. ”

Kommentar: Ett AB är i obestånd när mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. Då ska en kontrollbalansräkning göras. Efter ett halvår ska ny sådan göras. I detta sammanhang kan styrelsen bli personligen ansvarig för vissa av AB skulder.

”Ett intensivt arbete har den senaste tiden lagts ner för att hitta en lösning på bolagets finansieringsbehov. Med mål att endera inleda ett industriellt samarbete eller att sälja bolagets patent har långtgående förhandlingar förts med två av de globalt ledande aktörerna inom båtbottenfärgbranschen. 

Förhandlingarna med en av parterna har lett fram till ett konkret erbjudande om ett samarbetsavtal kopplat till intensifierad utveckling av bolagets produkter samt fördelning av framtida försäljningsintäkter. För att de kommande två åren finansiera Ekomarines del av samarbetet krävs ytterligare kapital. På den korta tid som stått till buds har ledningen inte lyckats få garantier för ett sådant kapitaltillskott. Ledningen har inte heller lyckats utverka ett så kallat brygglån för att finansiera en tänkbar emission. 

Som framgår av Ekomarines bokslutskommuniké den 27 oktober 2011 har bolaget tillgängliga likvida medel. Dessa består dock av förutbetalda bidrag från EU-kommissionen och avser delfinansiering av ett Life+ projekt. Enligt kommissionens regelverk kan bidraget endast aktiveras om bolaget har motfinansiering för samma belopp.”

”Bolaget har vid periodens slut 3 334 KSEK tillgängligt i likvida medel.” En not: ”Varav 1 811 KSEK avser bidrag från EU-kommissionen avseende pågående Life+projekt”
 
”Vi befinner oss i en mycket beklaglig situation” säger Ulf Holmström. ”I ett läge där en av världens absolut största tillverkare av båtbottenfärger vill inleda ett nära utvecklings- och eventuellt framtida försäljningssamarbete kan vi inte finansiera vår del av arbetet, trots att vi har likviditet genom bidraget från EU. Att en av världens största aktörer ser en potential i vår teknik och vill satsa egna resurser på att utveckla den tillsammans med oss bedömer jag som ett attraktivt erbjudande till såväl befintliga som potentiella ägare. Vi är dock i nuläget förhindrade att använda de utbetalda EU-medlen för att löpande finansiera verksamheten, vilket enligt våra jurister skulle kunna betraktas som subventionsmissbruk”, säger Ekomarines ordförande Ulf Holmström i en kommentar. 
Samtliga i styrelsen och övriga i bolagets ledning har gjort sitt yttersta för att hitta lösningar som garanterat en fortsatt verksamhet och därmed möjlighet för framtida vinster för samtliga ägare och övriga intressenter. Trots ett hårt och dedikerat arbete inom en pressad tidsram måste vi med sorg konstatera att vi inte lyckats.”  
 
 Ekomarine utsågs av våra besökare till bästa svenska miljönyhet i februari 2009. Här är länk till vår fördjupande artikel om företaget. http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/dags-att-ekomarines-miljoinnovation-pa-vagen-mot-miljoteknik 

Min avslutande Kommentar: Att en innovation i inledande praktisk drift inte håller vad den verkar lova gäller generellt. Det är orsaken till nedgången i försäljningen som i sin tur naturligtvis försvårar vidare nyemissioner. Att förhandla med storföretag med en konkurshot över sig är mycket svårt. Storföretag hoppas naturligtvis på en konkurs och att kunna plocka upp resterna mycket billigt.  Behovet av tre strykningar har antagligen misstänkts under några år och det måste ha varit klart vid utvärderingen av säsongen 2010. Det kan vara en bidragande orsak till att företaget valt att inte dra igång LIFE+ projektet.  

 Vill Du se allt vi skrivit om Ekomarine så klicka på nyckelordet Ekomarine i vänster kolumn.