Miljöinnovation är en viktig byggsten i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Eu har nu antagit en handlingsplan för det begrepp denna sajt och företaget Eco Innovation AB bygger på. Vi illustrera med vår bild av en litografi från Platens grav vid Göta Kanal i Motala. Kanalen är en miljöiöinnovation i sitt sociala sammanhang som spelade en enorm ekonomisk och miljömässig roll i över 100 år.

EU:s nya handlingsplan för miljöinnovation  ska främja innovation som minskar belastningen på miljön och överbrygga gapet mellan innovation och marknad. Miljövänlig teknik är till fördel för företagen och bidrar till att skapa nya arbetstillfällen. Miljöinnovation spelar därför en viktig roll för Europas ekonomiska konkurrenskraft.Klicka här för mer information!

Handlingsplanen för miljöinnovation ingår i EU:s Innovationsunion. Den bygger på 2004 års handlingsplan för miljöteknik. Fokus vidgas från grön teknik till det bredare begreppet miljöinnovation. Inriktningen är särskilda flaskhalsar, utmaningar och möjligheter för att genom innovation uppnå miljömål.

Handlingsplanen för miljöinnovation gäller utbud och efterfrågan, forskning och näringsliv samt politiska och finansiella instrument. Miljölagstiftningens centrala roll bekräftas. Den är en drivkraft för miljöinnovation. En översyn av miljölagstiftningen planeras. Forskning och innovation behövs för att utveckla mer innovativ teknik och lansera den på marknaden. Miljöinnovationens internationella aspekt betonas också liksom nödvändigheten av bättre politisk samordning med internationella partner.

”Den stora innovationsutmaningen för detta århundrade är att utnyttja våra resurser bättre – uppnå mer med mindre – och minska de negativa effekterna av våra aktiviteter, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Handlingsplanen kommer genom målinriktade insatser att påskynda miljöinnovation i alla sektorer. Den ska skapa större och stabilare efterfrågan på miljöinnovation. Åtgärder ska  vidtas för regleringsmässiga incitament, privat och offentlig upphandling och standarder. Stödet till små och medelstora företag ska förbättras för att öka investeringsviljan och nätverksarbetet.

De centrala aspekterna i den nya handlingsplanen:

  1. Främja miljöinnovation genom miljöpolitik och miljölagstiftning.
  2. Stödja demonstrationsprojekt och partnerskap för att få ut lovande, smart, ambitiös och fullt operativ teknik på marknaden.
  3. Ta fram nya standarder för att främja miljöinnovation.
  4. Mobilisera finansiella instrument och stödtjänster för små och medelstora företag.
  5. Främja internationellt samarbete.
  6. Stödja utveckling av ny kompetens och nya arbetstillfällen samt motsvarande utbildningsprogram för att möta arbetsmarknadens behov.
  7. Främja miljöinnovation genom europeiska innovationspartnerskap.

 Handlingsplanen ska genomföras i partnerskap mellan berörda parter, privat och offentlig sektor samt kommissionen. Den förestående finansiella halvtidsöversynen är ett bra tillfälle att bedöma om de mål som fastställs i handlingsplanen uppnåtts. Nya insatser kommer att inriktas på produktutveckling och demonstrationsprojekt för att överbrygga gapet mellan teknik och marknadslansering.

Länk till EU:s sajt för handlingsplanen för miljöinnovation: http://ec.europa.eu/environment/etap/index_en.html