Biltåg låter som en bra miljölösning. EU-bidrag ska utveckla detta. Genom Sjunde Ramprogrammet för Forskning & Utveckling beställer EU forskning. Volvo Personvagnar är med i SARTRE ett EU-Forskningsprojekt för att utveckla biltåg. Illustrationen tillhör Volvo.

De första proven med fordonståg har genomförts i Sartre-projektet (SARTRE, Safe Road Trains for the Environment). Volvo Personvagnar är med som den enda biltillverkaren.

Testet bestod av ett ledarfordon åtföljt av tre bilar. Dessa kördes helt automatiskt i hastigheter på upp till 90 km/t med högst sex meters avstånd mellan de olika fordonen i tåget. Klicka här för mer information ur Volvos pressmeddelande!

”Vårt mål är att hela fordonståget ska vara klart under hösten 2012. Då kommer vi att ha fyra fordon efter ett ledfordon som kör i 90 km/t”, säger Erik Coelingh, teknisk projektledare vid Volvo Personvagnar.

SARTRE-projektet har sju europeiska partner. Det är ensamt om att  utveckla teknik som kan utnyttjas på vanliga motorvägar. Där går  fordonstågen i en miljö med andra medtrafikanter.

Att införa fordonstågteknik på Europas motorvägar är inte bara fråga om teknik. Därför identifierar SARTRE också vilka infrastrukturförändringar som krävs för att fordonståg ska bli verklighet.

Samråd genomförs med berörda parter. I den första diskussionen deltog tekniska experter, politiker, lagstiftare och trafiksäkerhetsforskare. Under workshopen diskuterades icke-tekniska utmaningar i samband med ”motorvägstågen”, till exempel lagstiftning, produktprovning och i vilken utsträckning förarna kan acceptera fordon som kör sig själva.

En fördel med fordonstågen är att föraren får tid över för annat. Transportsäkerheten ökar eftersom de leds av en professionell förare i till exempel en lastbil. Reaktionstiderna mellan de olika fordonen blir också betydligt snabbare. Miljöpåverkan minskar för bilarna följer nära varandra och kan utnyttja det lägre luftmotståndet. Energibesparingarna beräknas bli upp till cirka 20 procent.

SARTRE – projektet leds av Ricardo UK Ltd. Dessutom deltar företag  från Spanien och Tyskland samt SP Technical Research Institute, Volvo Personvagnar och Volvo Technology från Sverige.

SARTRE ska främja en radikal förändring av vårt sätt att utnyttja persontransporter genom att utveckla säkra och miljövänliga fordonståg. Systemen som tas fram i form av prototyper ska underlätta ett säkert utnyttjande av fordonståg på befintliga motorvägar i samspel med fordon som inte ingår i konvojen.

Projektet är inriktat på de tre viktigaste utmaningarna i samband med transporter, nämligen miljö, säkerhet och trafikstockningar. Samtidigt uppmuntras förarna att acceptera idén genom utsikten till ökad ”förarkomfort”. Syftet med SARTRE är

  1. Att utarbeta strategier för fordonståg som gör det möjligt att utnyttja sådana konvojer på offentliga motorvägar utan att man behöver förändra vägarna eller den omgivande infrastrukturen.
  2. Att förbättra, utveckla och integrera tekniska lösningar för en prototyp till konvojsystem som gör det möjligt att pröva de angivna strategierna under verkliga förhållanden.
  3. Att visa hur användningen av fordonståg kan ge förbättringar inom miljö, säkerhet och trafikflöden.
  4. Att visa hur en ny affärsmodell kan uppmuntra användningen av konvojer med vinster såväl för den som opererar ledfordonen som för den som abonnerar på konvojtjänsterna.

SARTRE kan ge stora vinster. Bränsleförbrukningen när fordonståg framförs i hög hastighet på motorvägar beräknas bli cirka 20 procent av den för motsvarande bilar. Detta beror på avståndet mellan fordonen och fordonsgeometrin. Säkerhetsvinster blir det medfärre olyckor på grund av trötta och ouppmärksamma förare. 

Den som utnyttjar systemet gör betydande vinster i form av en smidigare, bättre planerad och billigare resa som dessutom ger möjlighet till extra ledig tid.