EU-bidraget Marco Polo satsar i år 64,6 M€uro på 36 projekt. Det gäller  överföring av godstransporter på väg till andra transportslag, närsjöfart, järnväg eller inre vattenvägar. Ett projekt måste beröra minst två länder. Årets arbetsprogram har nu kommit. Utlysningarna kommer i höst. I fjol skulle ansökan vara inne bara två månader efter utlysningen.

Bilden är från Wikipedia commons, som i sin tur tagit den från ”Le Livre des Merveilles”, 14th century. The Polo brothers returning to Kubilai with presents from Pope Gregory X. Klicka här för mer information! 

Marco Polo II kan stödja fem sk åtgärder. Anslagsandelen är högst 35 – 50 %, av projektkostnaden. Vid utlysningen 2011 är stödnivån för de fyra första av åtgärderna nedan högst 2 € för varje 500 tonkm som överförs 

Trafikomställningsåtgärder – projekt för överföring av godstransporter på väg till andra, mer miljöanpassade transportsätt.

Katalysatoråtgärder – innovativt projekt som syftar till att bryta igenom strukturella marknadsbarriärer vid överföring av gods. Stödet är högst 2 € för varje 500 tonkm som överförs.

Höghastighetsleder till sjöss innovativt projekt för överföring av vägtransporter till sjötransporter eller i kombination med andra transportslag.

Trafikundvikandeåtgärder innovativt projekt som reducerar  vägtransporter i försörjningskedjorna.   

Åtgärder för gemensamt lärande – nätverk som ska stärka samarbete och kunskap mellan aktörerna på godslogistikmarknaden till stöd för omställning. Totala projektkostnaden måste uppgå till minst ca 0,5 m€ varav högst 50 % kan finansieras av programmet. 

Det finns fler begränsningsregler som kan påverka anslagens storlek.

EU har tuffa mål med programmet. Kommissionen räknar med att minska trängseln på vägarna, reducera trafikens miljöpåverkan och antalet trafikolyckor. Målet är att överföra åtminstone 20 miljarder tonkm gods per år. Budgeten omfattar totalt ca 450 miljoner euro för perioden 2007-2013.

Länk till Kommissionens sida för Marco Polo. http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/

Hör av Dig om Du villa ha hjälp: inof(@)ecoinnovation.se