”Guld och Gröna Jobb” är en rapport av Christian Sandström, tekn. dr. vid forskningsinstitutet Ratio på beställning av TIMBRO. Christian (vår bild till höger) granskar i rapporten det vetenskapliga underlaget för Europas nya Tillväxtpolitik.

Nu argumenterar många ledande personer för att det går att med politiskt höjda miljöambitioner skapa ekonomisk tillväxt. Exempelvis skriver FN:s miljöprogram UNEP (2011) att det inte längre finns något motsatsförhållande mellan miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt:

”The greening of economies is not generally a drag on growth but rather a new engine of growth; that it is a net generator of decent jobs, and that it is also a vital strategy for the elimination of persistent poverty.”

I dag baserar sig miljöpolitiken i allt högre grad på två uttalade ambitioner; dels att förbättra miljön och dels att skapa ekonomisk tillväxt. Vetenskapligt är det en avgörande skillnad mellan dessa ambitioner. Policymässigt är frågan mycket viktig. Den gäller omfattande reformprogram och mångmiljardinvesteringar.

Rapporten ”Guld och Gröna Jobb” är en analytisk, systematisk genomgång av forskningsläget.  Enbart referenslistan omfattar sju sidor. För mig som lekman ger den ett balanserat intryck.

Rapportens syfte är inte att ifrågasätta att ekonomisk tillväxt och förbättrad miljö kan gå hand i hand. Ofta presterar länder med hög tillväxt bäst på flera miljöindikatorer. Svensk ekonomi har exempelvis växt betydligt under en längre tid parallellt med att koldioxidutsläppen har gått ned. Rapporten har i stället studerat forskning och studier om:

  1. en mer ambitiös miljölagstiftning leder till ökad konkurrenskraft, och om
  2. offentliga investeringar i förnyelsebar energi leder till ekonomisk tillväxt och fler jobb.

Rapporten visar att det ännu saknas stöd för hypotesen att ökad miljölagstiftning leder till stärkt konkurrenskraft. Det är delvis naturligt, eftersom forskning på området inte har bedrivits särskilt länge. Men det finns visst stöd för att miljöregleringar leder till fler innovationer och bättre miljö.

Den visar också att en politik för att kombinera statligt stöd till förnyelsebar energi och ekonomisk tillväxt och jobbskapande rent vetenskapligt vilar på svaga grunder. Detta beror på att forskningen på området är underutvecklad. Flera artiklar och rapporter bortser från att politiken också bär med sig kostnader i form av statliga subventioner och försvunna arbetstillfällen i andra delar av ekonomin. Erfarenheten har också visat att det är svårt att utforma fungerande regleringar. Regleringar får lätt oavsiktliga konsekvenser i form av skenande kostnader för stater och i vissa fall bubblor.

Läs rapporten!